You are currently viewing Sociološko srečanje 2014: Ekonomija in družba

Sociološko srečanje 2014: Ekonomija in družba

  • Post category:Novice
  • Reading time:6 mins read

Srečanje Slovenskega sociološkega društva 2014

Bohinj, hotel Park

Ekonomija in družba

24. – 26. oktober 2014

Prijava na sociološko srečanje >>>

PDF dokument z vsemi informacijami o sociološkem srečanju >>>

Program srečanja 2014 >>>

Zbornik povzetkov >>>

Moderna sociologija je z analizo predpostavk moderne družbe in kapitalističnega ekonomskega sistema od svojih začetkov prispevala k razumevanju umeščenosti gospodarstva v družbo oz. odnosa ekonomskega in družbenega. Revitalizacija Webrove in Durkhiemove »Sozialökonomik«, Marxove kritične analize kapitalističnega ekonomskega sistema in drugih analitičnih instrumentov, ki jih ponuja družbena znanost, ki analizira ekonomijo, je nujna pri razumevanju svetovne ekonomske krize, njenih posledic za socialne sisteme ter posameznike in posameznice ter nastajajočih odzivov in odgovorov na krizo.

Na sociološkem srečanju bomo uporabili referenčni okvir in pojasnjevalne metode sociološke perspektive v poglobljeni analizi, teoretični refleksiji in razumevanju aktualnih ekonomskih pojavov in procesov v Sloveniji in svetu. Razumevanje obstoječega v luči možnega ali zaželenega je kritičen odziv in korak v razmisleku o rešitvah »zasebnih problemov« in »javnih vprašanj«. Zato bo srečanje priložnost uporabe sociološke imaginacije pri razumevanju naslednjih tem: vitalnosti neoliberalnega ekonomskega koncepta in praks kljub negativnim družbenim (in ekonomskim) posledicam, naraščajočih družbenih neenakosti in socialne izključenosti (prekariat, brezposelnost mladih, neenakost po spolu, neenakomeren razvoj svetovne ekonomije, spremembe blaginjskih sistemov), okoljsko (ne)vzdržnega ekonomskega razvoja, kulturno specifičnih odzivov na ekonomsko krizo in razvojnih strategij različnih nacionalnih ekonomij, sprememb na trgih delovne sile in migracijskih tokovih, ekonomskih posledic novejših sprememb izobraževalnih sistemov, alternativnih/ solidarnostnih/ participativnih ekonomskih razvojnih modelov ter drugih pojavov na presečišču družbenega in ekonomskega.

Vabljena govornica: prof. Barbara Hobson, Univerza v Stockholmu
Tema predavanja: Capabilities approach and sociological models

Profesorica Barbara Hobson je avtorica številnih knjig (najnovejša: Worklife balance: The capabilities and agency gap; Oxford University Press, 2013). Raziskuje na področju komparativnih študij spola in blaginjskih sistemov (trenutno vodi projekt Weak capabilitiies and resiliency of migrant care workers in two institutional contexts: Sweden and Spain). Je ustanoviteljica in urednica časopisa Social Politics: International Studies in Gender, State and Society.

Vabimo vas, da povzetke svojih prispevkov (800–1000 znakov s presledki), ki naj se navezujejo na naslovno temo in vsebinske sklope posameznih sekcij, posredujete spodaj navedenim vodjem sekcij oziroma kontaktnim osebam do 27. avgusta 2014.

Po potrebi bomo organizirali tudi Odprti sklop za prispevke, ki ne bodo tematsko umeščeni v sekcije. Letošnji Forum, ki ga vodi prof. Ivan Bernik, bo namenjen pogovoru z brezposelnimi sociologi in sociologinjami.

Na letošnjem srečanju bo organiziran mednarodni panel (v angleškem jeziku), na katerem bodo predstavljeni izbrani prispevki tujih in domačih udeležencev. Povzetke prispevkov v angleškem jeziku (do 300 besed), ki naj se navezujejo na naslovno temo in vsebinske sklope posameznih sekcij, posredujete koordinatoricam mednarodnega panela: aleksandra.kanjuo-mrcela@fdv.uni-lj.si in nbandelj@uci.edu do 1. julija 2014. Avtorje in avtorice bomo o rezultatih izbire obvestili do 25. julija 2014.

Po letošnjem srečanju bodo prispevki zainteresiranih avtorjev v recenzentski postopek za tematsko številko časopisa Teorija in praksa. Zainteresirani avtorji in avtorice naj celotna besedila pošljejo vodjem sekcij ali mednarodnega panela do 26. septembra 2014.

VODJE SEKCIJ

Sekcija za vprašanja družbene blaginje
Vodja sekcije: doc. dr. Maša Filipovič Hrast, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Katedra za analitsko sociologijo.
Kontakt: masa.filipovic@fdv.uni-lj.si

Sekcija za spol in družbo
Vodja sekcije: red. prof. dr. Milica Antić Gaber, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za sociologijo.
Kontakt: milica.antic-gaber@guest.arnes.si

Sekcija za socialno delo
Vodja sekcije: red. prof. dr. Darja Zaviršek, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo, Katedra za proučevanje družbene pravičnosti in družbenega vključevanja.
Kontakt: darja.zavirsek@fsd.uni-lj.si

Religiološka sekcija
Vodja sekcije: izr. prof. dr. Aleš Črnič, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Oddelek in katedra za kulturologijo.
Kontakt: Ales.Crnic@fdv.uni-lj.si

Sekcija za medkulturne študije
Vodja sekcije: izr. prof. dr. Mateja Sedmak, Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične
študije Koper, Inštitut za sredozemske humanistične in družboslovne študije.
Kontakt: mateja.sedmak@zrs.upr.si

Sekcija za sociologijo znanosti
Vodja sekcije: red. prof. dr. Franc Mali, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede., Oddelek in katedra za kulturologijo.
Kontakt: franc.mali@fdv.uni-lj.si

Sekcija za razvojne strategije
Vodja sekcije: doc. dr. Jože Vogrinc, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za sociologijo.
Kontakt: joze.vogrinc@guest.arnes.si

Sekcija za sociologijo edukacije
Vodja sekcije: doc. dr. Marina Tavčar Krajnc, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za sociologijo.
Kontakt: marina.tavcar@um.si

Pedagoška sekcija
Vodja sekcije: Matjaž Poljanšek
Kontakt: matjaz.poljansek@guest.arnes.si

Terminološka sekcija
Vodja sekcije: zasl. red. prof. dr. Maca Jogan, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede.
Kontakt: maca.jogan@fdv.uni-lj.si

Prostorska sekcija
Vodja sekcije: izr. prof. dr. Marjan Hočevar, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede.
Kontakt: marjan.hocevar@fdv.uni-lj.si

Sociološki forum
Kontaktna oseba: red. prof. dr. Ivan Bernik, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede.
Kontakt: ivan.bernik@fdv.uni-lj.si

»Odprti sklop«
Kontaktna oseba: zn. sod. dr. Brina Malnar, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede.
Kontakt: brina.malnar@fdv.uni-lj.si

Mednarodni panel
Kontaktni osebi: red. prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, in izr. prof. dr. Nina Bandelj, Univerza v Kaliforniji.
Kontakt: aleksandra.kanjuo-mrcela@fdv.uni-lj.si in nbandelj@uci.edu

Prijava na sociološko srečanje >>>