Vodstvo društva

 

Predsednica: red. prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela

 

Podpredsednik: red. prof. dr. Roman Kuhar

 

Tajnik: Igor Jurekovič

 

Člani in članice predsedstva

dr. Alenka Švab, dr. Anja Zalta, dr. Blaž Lenarčič, dr. Majda Černič-Istenič, dr. Miroljub Ignjatović, dr. Veronika Tašner, dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela, mag. Jurij Mezek

Častno razsodišče

dr. Mitja Hafner Fink, dr. Anton Kramberger, dr. Miroslav Stanojević

Nadzorni odbor

dr. Tina Kogovšek, dr. Gorazd Kovačič, dr. Samo Uhan

Častni člani in članice

red. prof. dr. Barbič Ana, red. prof. dr. Sergej Flere, Matjaž Hanžek, zasl. prof. dr. Maca Jogan, zasl. prof. dr. Kerševan Marko, red. prof. dr. Peter Klinar, prof. em. Thomas Luckmann (Tomaž Luckmann), akad. Zdravko Mlinar, zasl. prof. dr. Roter Zdenko, akad. prof. dr. Rus Veljko, red. prof. dr. Niko Toš, red. prof. dr. Katja Boh, Stane Saksida, dr. Zinka Kolarič, zasl. prof. ddr. Rudi Rizman, zasl. prof. dr. Tanja Rener, zasl. prof. dr. Andrej Kirn. prof. dr. Srna Mandić in dr. Ivan Bernik.

Prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela

Spoštovane in spoštovani,

Slovensko sociološko društvo je po petih desetletjih uspešnega delovanja spoštovanja vredna ustanova s članstvom, ki zagotavlja kakovosten nadaljnji razvoj društva kot enega stebrov profesionalne identitete in skupnosti sociologov in sociologinj na Slovenskem.

Kompleksni so in zahtevni izzivi, s katerimi se sooča in katere ustvarja družba danes. Okoliščine in duh časa so za sociologe in sociologinje ugodni, ker spodbujajo pogumno in modro, s sociološko imaginacijo prežeto analizo. Tej je v podporo profesionalno društvo z aktivnim članstvom, jasnimi cilji, zavezanostjo k skupnim vrednotam in ugledom ter avtoriteto v širši družbeni skupnosti.

Moč društva so njeni člani in članice. Na jesenskih letnih srečanjih si želimo, da bi se srečali vsi člani, članice in naši gosti. Na srečanjih obravnavamo pomembne teme in izmenjujemo znanja, izkušnje in informacij ter se prijetno družimo. V zadnjih letih smo intenzivirali tudi mednarodno udeležbo na srečanjih.

SSD in njegovi člani/ članice (med katerimi so raziskovalke in raziskovalci, srednješolski in visokošolski učiteljice in učitelji, strokovnjaki in strokovnjakinje iz prakse in drugi) pogosto organizirajo tudi druge zelo uspešne in odmevne dogodke. Še naprej bomo krepili redne stike ter informirali članice in člane o konferencah, razpisih in drugih pomembnih dogodkih; strokovno informiranje bomo zagotavljali tudi z objavami v reviji Družboslovne razprave in drugih družboslovnih revijah in časopisih.

Skrbno negujemo izjemno dobro sodelovanje z študentskima sociološkima društvoma.

Ker želimo graditi na bogastvu znanja in izkušenj članic in članov, ki so ustvarjali naše društvo in prispevali k njegovem razvoju skozi pretekla desetletja, bomo posebno skrb posvetili njihovi vidnosti in sodelovanju z njimi.

Profesionalna skupnost je odgovorna za razvoj sociologije. Vpetost članic in članov SSD v akademsko, šolsko in široko strokovno področje delovanja omogoča nadgrajevaje obstoječega korpusa teoretskega in empiričnega znanja. Nadaljevali bomo dejavnosti usmerjene k utrjevanju položaja sociološke znanosti v družbi, še posebej v akademskem in šolskem prostoru in v medijih.

Profesionalna identiteta je zgrajena na pripadnosti in ponosu. Profesionalna digniteta članic in članov skupnosti je utemeljena na njihovi skupni zavezi in spoštovanju etičnih standardov profesionalnega delovanja zapisanih v Kodeksu profesionalne etike SSD.

Člani in članice slovenske sociološke profesionalne skupnosti so aktivni in uspešni. Tej odličnosti bomo zagotavljati vidnost in skupaj proslavljali uspehe in dosežke članic in članov ter teh, ki podpirajo sociološko delo in skupnost.

Upamo, da boste z nami sooblikovali uspehe Slovenskega sociološkega društva.

Program dela društva 2017-2019

Prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčelapredsednica SSD