Zapisi o zgodovini društva

Čarni L. (1991). “Prispevek k zgodovini sociološke misli na Slovenskem. Vladimir Knaflič (1888-1944)”. Anthropos 23, 4 – 5: 23 – 33.

Čarni L. (1993). “Prispevek k zgodovini sociološke misli na Slovenskem: Etbin Kristan (1867-1953”. Anthropos 25, 3 – 4: 208 – 217.

Grenko M. (1985). “Notranja konstituiranost slovenske katoliške sociologije”. Znamenje 1985, 2: 131 – 144.

Jogan M. (1982). »Študij in poklicno uveljavljanje sociologov«. Teorija in praksa, let. 19, 1: 70 – 74.

Jogan M. (1987). “Katoliška sociologija v Sloveniji kot producentka družbene harmonije v Avstriji (do 1918)”. Anthropos 17, 3 – 4Jogan, M. (1988). »Sociologija, izobraževanje in sociologinje.« Teorija in praksa, let. 25, 7/ 8: 1040 – 1048.

Jogan M. (1994). “Modern Slovenian Sociology”. V: Eastern Europe in Transformation. The Impact on Sociology (ur. M.F. Keen in J. Mucha). Westport, London: Greenwood Press, str. 125 – 130.

Jogan M. (1995). »Stoletje sociologije na Slovenskem«. V Orožen Martina: Informativni kulturološki zbornik. Ljubljana: Seminar slovenskega jezika, literature in kulture pri Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete, str. 197 – 207.

Kerševan M. (1995). “Slovenska sociologija med socialnim okoljem in znanstveno skupnostjo”. V (A. Kramberger in Z. Kolarič,ur.): Zbornik ob 30-letnici Slovenskega sociološkega društva. Ljubljana: SSD, 41 – 49.

Toš N., Malnar B. (1995). “Projekt Slovensko javno mnenje – primer infrastrukturne podatkovne baze slovenske sociologije”. V (A. Kramberger in Z. Kolarič,ur.): Zbornik ob 30-letnici Slovenskega sociološkega društva. Ljubljana: Slovensko sociološko društvo.

Mlinar, Z. (2006): »Štiridesetletnica Slovenskega sociološkega društva: v spopadanju z logiko izključevanja.« Družboslovne razprave, XXII, 51: 7 – 31.

Mlinar, Z. (2006): »Ali se sociologija razblinja in/ali krepi?« Družboslovne razprave, XXII, 52: 7 – 27.

Teme dosedanjih letnih srečanj

2011: »Tri desetletja spreminjanja slovenske družbe«

2010: »Družba, kriza, razvoj«

2009: »Globalna kriza: razkroj ali priložnost za razvoj?«

2008: »Družba in vrednote«

2007: »Družba med solidarnostjo in tekmovalnostjo«

2006: »Novi srednji razred in družbene spremembe v Sloveniji«

2005: »Varnost in tveganja v sodobni slovenski družbi«

2004: »Bologna v Sloveniji: sociološki pogledi na prenovo visokošolskega študija«

2003: »Družbena gibanja in civilna družba danes«

2002: »Slovenija 2000 – pregled stanja in sprememb«

2001: »Sociološki vidiki novih tehnologij«

2000: »Uporabnost sociologije«

1999: »Bogata in revna Slovenija«

1998: »Horizonti vsakdanjega življenja«

1997: »Nastajanje manjšinske družbe: družbena neenakost – družbena izključenost«

1996: »Sociologija in mitologije na Slovenskem«

1995: »Sociologija ob koncu 20. stoletja – njene meje in možnosti«

1994: »Slovenija med evropskim centrom in evropsko periferijo«

1993: »Slovenija dve leti pozneje – kje smo in kam gremo«

1992: »Teoretska konvergenca v sodobni sociološki misli«

1991: »Prispevek Talcotta Parsonsa k razvoju sociološke teorije«

1990: »Aktualnost misli Maxa Webra«

1989: »Tradicija, modernizem, postmodernizem«

1988: »Stratifikacijske analize sodobnih družb«

1987: »Neformalne dejavnosti v slovenski družbi«

1986: »Znanje kot dejavnik družbenega razvoja«

1985: »Razvoj in kriza družbenih dejavnosti«

1984: »Kvaliteta življenja«

1983: »Vloga regij v razvoju slovenske družbe«

1982: »Integracijski in dezintegracijski procesi v jugoslovanski družbi« (Jugoslovansko sociološko združenje)

1981: »Sociološki preseki slovenske družbe«

1980: »Vloga socioloških in politoloških raziskovanj v usmerjanju razvoja na ravni občine«