Zapisi o zgodovini društva

Čarni L. (1991). “Prispevek k zgodovini sociološke misli na Slovenskem. Vladimir Knaflič (1888-1944)”. Anthropos 23, 4 – 5: 23 – 33.

Čarni L. (1993). “Prispevek k zgodovini sociološke misli na Slovenskem: Etbin Kristan (1867-1953”. Anthropos 25, 3 – 4: 208 – 217.

Grenko M. (1985). “Notranja konstituiranost slovenske katoliške sociologije”. Znamenje 1985, 2: 131 – 144.

Jogan M. (1982). »Študij in poklicno uveljavljanje sociologov«. Teorija in praksa, let. 19, 1: 70 – 74.

Jogan M. (1987). “Katoliška sociologija v Sloveniji kot producentka družbene harmonije v Avstriji (do 1918)”. Anthropos 17, 3 – 4Jogan, M. (1988). »Sociologija, izobraževanje in sociologinje.« Teorija in praksa, let. 25, 7/ 8: 1040 – 1048.

Jogan M. (1994). “Modern Slovenian Sociology”. V: Eastern Europe in Transformation. The Impact on Sociology (ur. M.F. Keen in J. Mucha). Westport, London: Greenwood Press, str. 125 – 130.

Jogan M. (1995). »Stoletje sociologije na Slovenskem«. V Orožen Martina: Informativni kulturološki zbornik. Ljubljana: Seminar slovenskega jezika, literature in kulture pri Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete, str. 197 – 207.

Kerševan M. (1995). “Slovenska sociologija med socialnim okoljem in znanstveno skupnostjo”. V (A. Kramberger in Z. Kolarič,ur.): Zbornik ob 30-letnici Slovenskega sociološkega društva. Ljubljana: SSD, 41 – 49.

Toš N., Malnar B. (1995). “Projekt Slovensko javno mnenje – primer infrastrukturne podatkovne baze slovenske sociologije”. V (A. Kramberger in Z. Kolarič,ur.): Zbornik ob 30-letnici Slovenskega sociološkega društva. Ljubljana: Slovensko sociološko društvo.

Mlinar, Z. (2006): »Štiridesetletnica Slovenskega sociološkega društva: v spopadanju z logiko izključevanja.« Družboslovne razprave, XXII, 51: 7 – 31.

Mlinar, Z. (2006): »Ali se sociologija razblinja in/ali krepi?« Družboslovne razprave, XXII, 52: 7 – 27.