You are currently viewing dr. Maca Jogan: Zakonska zveza med državo in Bogom*

dr. Maca Jogan: Zakonska zveza med državo in Bogom*

  • Post category:Novice
  • Post comments:0 Comments
  • Reading time:13 mins read

Vlada RS je med prizadevanja za povečanje učinkovitosti ter zmanjšanje dolgotrajnosti različnih upravnih postopkov umestila tudi spremembo zakona, po kateri naj bi se civilna sklenitev zakonske zveze izenačila s cerkveno poroko. Čeprav je videti, kakor da bi šlo le za preprosto organizacijsko, malenkostno spremembo, ki naj bi bila ljudem prijazna, pa gre v bistvu za začetek pomembne vsebinske preobrazbe na področju zakonitega urejanja »narejanja ljudi«. V tem poskusu ne gre za debirokratizacijo, temveč za eno najpomembnejših sestavin rekatolizacije slovenske družbe, oziroma moralne prenove, kot je ta proces prijazno označevan v strateških dokumentih Katoliške cerkve (KC).

Rekatolizacija pa ni le slovenska značilnost, temveč poteka tudi v drugih družbah po odpravi »komunizma«; zelo učinkovito že od začetka devetdesetih let 20. stoletja v domovini papeža Janeza Pavla II., na Poljskem. Tu v imenu obrambe »svetosti življenja« in sklicujoč se na božjo voljo poteka uzakonjanje  »pravih« moralnih načel, ki vedno bolj ožijo svobodno odločanje žensk o vseh vidikih njihovega  (zemskega) življenja. Glede na to, da je RS v letu 2020 že dobila (in na državni ravni medlo zavrnila) vabilo k posnemanju in podpori »dobre prakse« na Poljskem, in spričo krepitve institucionalne prisile tamkajšnjih oblasti nad ženskami po vzoru zapovedi papeških okrožnic zlasti v 20. stoletju, je prav, da sedanji slovenski poskus »debirokratizacije«  umestimo v širše zgodovinske okoliščine, da bi zaslutili možne prihodnje razvojne usmeritve.

Nosilka rekatolizacije je KC, ki ima v tej vlogi bogate zgodovinske izkušnje, saj jih je nabirala od francoske revolucije naprej, zlasti pa od konca 19. stoletja, ko je množično organizirano in socialistično usmerjeno delavsko gibanje vedno bolj ogrožalo »naravni red«. V nevarnosti je bila hierarhična razporeditev oblasti od najnižje (očetne v družini) preko višje (cesarsko-kraljevske) do najvišje (božje); zadnja je bila nad vsemi in njeno spoštovanje je zagotavljalo »pravi red« v družbi, zmanjševanje vernosti pa je vodilo v nemoralo (»nenravnost«). Merilo za vse človeško delovanje je  ̶  ob očitnih sekularizacijskih pojavih   ̶  papež Pij XI. (ponovno) določil v okrožnici proti brezbožnemu komunizmu, Divini redemptoris (1937: 27, 28):  »Najvišji smoter mu je Bog, ne samo v tem, smrtnem, temveč tudi v večnem življenju. / … / kakor zakon, tako je tudi raba zakona po božji naredbi; prav tako osnove ter poglavitne dolžnosti in pravice družinskega življenja ne izhajajo iz človeške samovolje, ne iz gospodarskih razmer, ampak od Boga stvarnika vseh stvari.«

Obstoj človeštva v času »kuge razporok«

Zlasti v drugi polovici 20. stoletja se je v »pluralističnih« družbah sekularizacija nadaljevala, k čemur niso prispevale le države z raznolikimi oblikami socialističnega (»komunističnega) političnega sistema. S sekularizacijo se je zmanjševal religijski monopol nad duhovnostjo in osmišljanjem človeškega delovanja (Müller-Funk 2007: 176), kar je spodbudilo tradicionalno usmerjeno Cerkev k oživljanju »prave duhovnosti«, k rekatolizaciji.

Po mnenju njenih najvišjih  razumnikov je naraščajoči obseg nemoralnega, »brezbožnega« ravnanja že tolikšen, da je upravičena skrb za obstoj človeške družbe.  Ta pa je (zaenkrat) povezan s spolnostjo in z rojevanjem ter družino, ki naj bi jo zlasti v drugi polovici 20. stoletja uničili ali jo vsaj zmaličili, tako da je v času »kuge razporok« postala »največji  mučenec«. Vendar pa, kot je zatrdil papež Janez Pavel II., »bodočnost sveta in Cerkve vodi prek družine«, in: »Cerkev se zaveda, da je blagor družbe in nje same tesno povezan z družino. Prav zato čuti tem silneje in nujneje, da je njeno poslanstvo oznanjevanje božjega načrta o zakonu in družini«, kot je zapisal v Apostolskem pismu o družini (1982).

Božji načrt o vsem, tudi o zakonski zvezi in družini, pa je star in stoletja tudi glavni »pomoček« za zagotavljanje podložnosti žensk, pri čemer se je vselej obnavljalo evangelijske »resnice«, ki sta jih v svojih pismih v Novi zavezi oznanjala zlasti apostola Pavel in Peter. Kljub ponaredkom in lažnim piscem, na kar argumentirano opozarja znana nemška teologinja Uta Ranke Heinemann v delu Ne in amen (2000: 266, 267), pa se Cerkev težko loči od »po božje uveljavljene sleparije. Za cerkev je pomembna apostolska veljava piscev, kajti apostolsko veljavo lahko vedno premešetari v Cerkveno veličino. / … / Posebno ženskam so bili v domnevno in resnično lažnih pismih lažnega Pavla namenjeni vsakršni pobožni nauki in cerkev si je nenehno, v vsej svoji zgodovini, prizadevala, da bi se po njih ravnale: ‘Žene naj bodo podrejene svojim možem kakor Gospodu, mož je namreč glava ženi, kakor je Kristus glava Cerkvi: on, odrešenik telesa. In kakor je Cerkev podrejena Kristusu, tako naj bodo v vsem žene možem.’ /Ef, 5,22/.«

»Nova evangelizacija« je všečna oznaka za cerkveno delovanje, v katerega cerkev vstopa kot »stara, a večno mlada« posestnica Svetega duha, ki ga je sama ustvarila (Ranke Heinemann, 2000:249) in ga po potrebi uporablja za prilagajanje spremenjenim zunaj-cerkvenim razmeram. V tem smislu so tudi slovenski škofje svojo vlogo pri sodobni moralni prenovi strnili v skromno posredovanje: v bistvu naj bi bili le dobri zapisovalci misli Božjega Duha (ali Svetega Duha), ki vernike kot »Duh resnice vodi k popolni resnici«.

 

Odrešenjsko oznanilo  na »dvorišču poganov«

V boj za to resnico se je vedno odločno podajala tudi slovenska KC, tako v zgodnje-socialistični ureditvi, kakor zlasti po osamosvojitvi Slovenije, kot nosilka prave morale v javnem življenju. Načrt nove evangelizacije, ki zahteva »obnovljeno gorečnost in neomajno zvestobo Kristusu in njegovemu odrešenjskemu oznanilu«, izvaja Cerkev samostojno preko obredja in delovanja duhovnikov ter s podporo cerkvenega občestva in raznolike mreže medijev v skladu s strategijo delovanja v 21. stoletju. Kako naj to poteka »na pragu tretjega tisočletja«, določa Sklepni dokument Plenarnega zbora  Cerkve na Slovenskem Izberi življenje (PZ), ki so ga po štiriletnih pripravah sprejeli slovenski škofje 17. in 18. januarja 2001 (kongregacija za škofe v Rimu ga je potrdila 5. 12. 2001) in ki je bil slovesno dan slovenskim katoličanom 19. maja 2002.

Načrt delovanja KC nikakor ni omejen le na znotraj-cerkveni prostor, in tudi ni usmerjen v nadzemsko območje, temveč je izrazito tuzemski in zadeva vse pripadnike družbe. Učinkovitost tega načrta zagotavljajo natančne smernice v krovnem dokumentu Pridite in poglejte – slovenski pastoralni načrt (PIP), ki ga je izdala Slovenska škofovska konferenca v jeseni 2012, in v katerem je v spremni besedi poudarjeno, da naj bi namreč evropska sekularizacija pomagala vernemu občestvu, da je spoznalo »temeljno prednostno nalogo: potrditev in poglobitev osebne vere« kot ključno sestavino nove evangelizacije, »s katero Katoliška Cerkev  odgovarja na sodobne izzive sekularizacije.«

Po zagotovilu takratnega ljubljanskega nadškofa in metropolita dr. Antona Stresa (PIP, str. 8) se slovensko verno občestvo, od klerikov do zadnjih laikov, ne bo  mlačno spremljalo oddaljevanja od vere, temveč bo poživljeno in odločno uresničevalo naloge, ki jih predenj postavlja nova evangelizacija: »Na sekularizacijske pritiske in pojave ne bomo odgovarjali s tarnanjem, kakor da se ne da nič narediti ali kakor da je sekularizacija neogibna usoda zahodnega sveta.…. Četudi je marsikateri od sodobnikov zapustil Boga, On ni zapustil nikogar….On ostaja zvest, ker se ne more izneveriti večni ljubezni….Bog vztraja v večni ljubezni do nas in to je najgloblji nagib, da tudi mi vztrajamo v ljubezni do Njega. Vera je močnejša od sekulariziranega sveta, ki Boga odklanja in se zanj ne meni.«

Ta trditev je dodatno utemeljena s prepričanjem, da samo v veri lahko »ponovno najdemo izgubljeno in vedno znova ogroženo človekovo dostojanstvo«. Zato je pred vernimi občestvi bistvena naloga: krepitev tistih »dejavnosti, ki bodo utrjevale osebno vero in življenje po njej«.

Vendar pa za osebno rast ni dovolj tradicionalna vernost, ki je sicer »velika priložnost za evangelizacijo«, kot je poudarjeno v tem dokumentu (PIP, točka 27),  kajti osebna rast zahteva bolj »živo občestvo« (t. 83) in uravnotežen odnos med kleriki in laiki (t. 105). V majhnih skupinah imajo pomembno vlogo laiki, posebej laiški teologi, ki naj na »dvorišču poganov« na različne sodobne in prijazne  načine približujejo »vero v Jezusa Kristusa« vsem, ki so bodisi omagali v verski gorečnosti ali pa so sploh neverni. Spoznanje, da je »ogromno krščenih, a od tega malo evangeliziranih« tako na primer  krepi tudi prepričanje  laiškega teologa, člana zavoda Kerigma, mag. Boštjana Harija, (Domovina, 2020) da »dokler Cerkev ne bo začela vlagati vseh svojih moči in sredstev v evangelizacijo, dokler si ne bo prizadevala, da pride evangelij v vse pore družbe, kjer se odprejo vrata, dokler si ne bo začela prizadevati za vsako dušo posebej, da ji oznani evangelij, bodo ljudje hodili mimo nje.«.

Da bi se postopno uresničil celovit načrt evangelizacije, je veliko pozornosti namenjene tudi verskim obredom, v katerih se uresničujejo zakramenti kot »najvišji izraz živega, osebnega in ljubečega odnosa med Bogom in vernikom sredi občestva« (PZ, 135, str. 77) in v katerih naj bi vselej šlo za »dejavno in zavestno sodelovanje vseh navzočih«. Med zakramenti, ki služijo občestvu, je »zakrament svetega zakona«, po katerem se s cerkveno poroko zaročenca zaobljubita drug drugemu in Bogu.

 

(Ne)sveti zakon in normalno življenje

Zlasti sklepanju zakonske zveze »kot temelju družine« Cerkev posveča izredno pozornost, zato »od družbe upravičeno pričakuje, da prizna njeni pripravi na zakon in delu z zakonci in družinami družbeno pomembnost in koristnost ter jo zato ustrezno podpira.« (PZ, 258, str.105)  Posebna skrb za »sveti zakon« temelji na prepričanju, da je ta ustanova del Božjega načrta in upravičena s skrbjo zaradi propada moralnih vrednot, kajti »širijo se spolna permisivnost, življenje v zunajzakonskih skupnostih, naraščanje ločitev, protispočetna miselnost, razširjenje hotenega splava, duhovna praznina in globoko nezadovoljstvo.« (PZ, 256, str.105) zato je  potrebno okrepiti »razširjanje in poznavanje družbenega nauka katoliške Cerkve« ter tudi spremljati »nastajanje in spreminjanje civilne zakonodaje, ..predvsem pa glede vseh za kristjane pomembnih etičnih vprašanj« (PZ, 54, str. 44); za zadnjo nalogo je pristojna Slovenska škofovska konferenca, oziroma njen Urad za zakonodajo.

Predlog izenačitve civilne poroke s cerkveno, ki ga je nedavno predložila stranka Nova Slovenija kot sestavino ukrepov za debirokratizacijo, gotovo ni nastal po naključju (in tudi ne prvič v RS) in zunaj »budnega spremljanja« najvišjih cerkvenih odločevalcev, ki se že vsa desetletja samostojne Slovenije tako ali drugače, samostojno ali preko ustreznih političnih strank, borijo zoper posledice »zločinskega« komunizma na vseh področjih in na vseh ravneh. Nova Slovenija, ki se opredeljuje kot »glas razuma v slovenski politiki«, je že od ustanovitve (2000) tudi »glas normalnosti«, kot zatrjuje njen sedanji predsednik M. Tonin.

Tako bi gotovo tudi izenačitev družbene veljavnosti civilne in cerkvene poroke prispevala k »normalizaciji« slovenske družbe po meri »razuma«, ki se navdihuje v krščanski socialni doktrini. Za vsakdanjo politično rabo je to idejno ozadje prikrito. Predlog spremembe je namreč upravičen z navzven zelo privlačnim pojasnilom, da naj bi se s tem odpravilo podvajanje in »nepotrebno administrativno in tudi finančno obremenitev mladoporočencev«, kot navaja J. Trampuš (Mladina, 19. 3. 2021, str.23). K dodatni prepričljivosti potrebe po spremembi navajajo sklicevanja na prakse v nekaterih drugih državah (npr. na Hrvaškem), v katerih je rekatolizacija (bila) bolj učinkovita.

Preko Nove Slovenije se Katoliška cerkev na Slovenskem za tančico obvladovanja koronske krize podaja v boj za krepitev moralne prenove, kar drugače pomeni poskus obvladovanja tistih področij življenja, ki so se v teku 20. stoletja sekularizirala, se oddaljila od Cerkve, in na katerih se ljudje odločajo bolj samostojno in brez strahu pred Bogom. Avtonomno človeško odločanje za skupno življenje v dvoje zagotavlja ravno zakonska možnost civilne poroke, s čimer se je v resničnem življenju na institucionalni ravni odpravil vseobsegajoči nadzor in obvezno spoštovanje »svetlih naukov cerkve«, ki temeljijo na prepričanju, da je »Bog, stvarnik vsega, kar je, in najmodrejši in najpravičnejši sodnik vseh ljudi. /… in / najpopolnejša sodba in obsodba predrznih in lažnih komunističnih zmot«, kot je poudarjeno v okrožnici Divini redemptoris  papeža Pija XI. (1937, 26).

Poudariti je treba: sprememba sedaj veljavnega zakona, po katerem je zakonska zveza veljavna, če in ko je sklenjena  pred  pristojnim državnim organom (kot določa Ustava RS v 53. členu), in je lahko dodatno potrjena tudi s cerkveno poroko, bi odpravila hierarhično razmerje med posvetnim in cerkvenim postopkom, ter izničila ustavno določeno ločenost verskih skupnosti od države.  Tako bi se postopno pokazalo, da civilna poroka sploh ni potrebna, ob tem pa tudi vse druge pravice, ki sodijo v okvir socialne države in  ki niso ravno po božji volji.

 

Navedena literatura in viri

Hari, Boštjan (2020): Slovenska cerkev je nekako potuhnjena, ni angažirana v družbi. Intervju: Peter Merše. Dostopno preko: https://www.domovina.je/bostjan-hari-slovenska-cerkev-je nekako-potuhnjena…, (14. 11. 2020).

IZBERI ŽIVLJENJE. Sklepni dokument Plenarnega zbora Cerkve na Slovenskem. Ljubljana: Družina, 2002.

Janez Pavel II (1982): Apostolsko pismo o družini. Cerkveni dokumenti 16. Ljubljana: Družina.

Müller-Funk, Wolfgang (2007): Säkularisierung – Kirche, Religion und Staat – Toleranz und Anerkennung. Stichworte zu einer fälligen Diskussion. V Friedrich Gleiβner, Hanspeter Ruedl, Heinrich Schneider, Ludwig Schwarz (ur.): Religion im öffentlichen Raum. Religiöse Freiheit im neuen Europa. Wien, Köln, Weimar.

Pij XI. (1937): Divini redemptoris. V zborniku  Katoliška socialna in politična doktrina, I. del. Ljubljana: FSPN Univerze v Ljubljani in Partizanska knjiga, 1976: 181-218.

Ranke Heinemann, Uta (2000): Ne in amen: napotilo za verski dvom. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Slovenska škofovska konferenca (2012): Pridite in poglejte. Slovenski pastoralni načrt. Ljubljana.

Trampuš, Jure (2021): Izenačitev civilne in cerkvene poroke. Mladina, 19. 3. 2021, 23.

 

*zapis je originalno pripravljen za objavo v tedniku Mladina. Objavljamo z dovoljenjem avtorice.

Komentirajte prispevek