Zaslužni prof. dr. Marko Kerševan se je rodil 6. novembra 1942 v Idriji. Leta 1966 je kot študent prve generacije, ki je zaključila študij na Oddelku za sociologijo Filozofske fakultete v Ljubljani, diplomiral iz sociologije in ruskega jezika s književnostjo. Leta 1968 je s sodelavci opravil prvo empirično sociološko raziskavo religioznosti v Sloveniji (Slovenski srednješolci in religija), leta 1973 pa je na tedanji Fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo (današnji Fakulteti za družbene vede) v Ljubljani doktoriral iz socioloških znanosti s temo »Teoretski model za obravnavanje religije kot specifične družbene prakse«. V svoji disertaciji in v kasnejših razpravah v domačem in mednarodnem znanstvenem in strokovnem tisku je poskušal opredeliti nova izhodišča za analizo in vrednotenje religije.

V letih 1972 in 1979 je prejel Humboldtovo štipendijo, s katero se je študijsko izpopolnjeval pri sociologu Thomasu Luckmannu. Svojo akademsko kariero je začel na FSPN (FDV), od leta 1974 pa je predaval in raziskoval na Filozofski fakulteti in sicer od leta 1985 do svoje upokojitve leta 2009 kot redni profesor za sociologijo religije in občo sociologijo. Na tej fakulteti je opravljal tudi pomembne funkcije: v letih 1981-1983 je bil prodekan in v letih 1991-1993 dekan. Za svoje znanstvenoraziskovalno in pedagoško delo je prejel nagrado Sklada Borisa Kidriča ter »zlato plaketo« Univerze v Ljubljani.

Svojo kompleksno raziskovalno, pedagoško in publicistično dejavnost je posvetil sociologiji religije, izbranim vprašanjem obče sociologije, posebno problematiki razrednosti in slojevitosti (s tega področja je leta 1980 napisal temeljno sociološko delo Razredna analiza in marksistična družbena teorija), ter proučevanju sodobne protestantske teologije. Na temo obdobja verske reformacije v evropskem okviru ter njenih odmevov v slovenskem prostoru je v letih 2002-2005 vodil raziskovalni projekt, katerega izsledki so izšli v zborniku Protestantizem, slovenska identiteta in združujoča se Evropa (2006), je pa tudi urednik zbornika 450-letnica slovenske knjige in slovenski protestantizem (2001) in Protestantizem (2001).

Skupaj z dr. Z. Roterjem velja za začetnika in utemeljitelja sociologije religije na Slovenskem. Na svojem težiščnem področju sociologije religije in religiološke teorije je objavil več znanstvenih monografij: Religija kot družbeni pojav (1975), Religija in slovenska kultura: ljudska religioznost, civilna religija in ateizem v Sloveniji (1989), Vstop v krščanstvo drugače: protestantska teologija (Karla Bartha) v našem času in prostoru (1992), Svoboda za Cerkev, svoboda od Cerkve: Cerkev in sodobna družba (2005), Sociologija-Marksizem-Sociologija religije (2011) idr., kakor tudi vrsto izvirnih znanstvenih člankov, od teh je več kot 30 objavljenih v tujini. Z izsledki svojih raziskav in prodornostjo svojih misli se je umestil med ugledne sociologe religije v mednarodnem prostoru, kar potrjuje tudi njegovo članstvo v svetu Mednarodnega združenja za sociologijo religije (ISSR), (ameriškem) Združenju za sociologijo religije (ASR) in sekciji za sociologijo religije Nemškega sociološkega društva.

Poleg razvejene publicistične dejavnosti je potrebno omeniti tudi njegovo uredniško delo pri pripravi srednješolskih učbenikov Sociologija I (1983) in Sociologija II (1984), njegovo delo priEnciklopediji Slovenije v vlogi zunanjega urednika za področje verstva ter dolgoletno sodelovanje v uredniških odborih osrednjih slovenskih družboslovnih časopisov (Problemi, Teorija in praksa, Anthropos, Sodobnost).

Kontakt: marko.kersevan1@guest.arnes.si