Tri desetletja spreminjanja slovenske družbe

  • Post category:Arhiv - dogodki
  • Reading time:8 mins read

Spoštovane kolegice sociologinje in kolegi sociologi,

vabimo vas na tradicionalno letno srečanje slovenskih sociologov in sociologinj z naslovom

Tri desetletja spreminjanja slovenske družbe,

ki bo od 17. do 19. novembra 2011 v Celju

Spreminjanje družb je praviloma nepretrgan proces, za katerega je značilno prepletanje preteklosti, sedanjosti in prihodnost. Kljub temu pa je v tem procesu mogoče občasno prepoznati prelomna zgodovinska obdobja, v katerih se vzpostavi novo razmerje med preteklostjo in sedanjostjo ter s tem tudi nove razvojne možnosti. Procesi, ki so pred približno tremi desetletji vzniknili v Sloveniji, so bili nedvomno prelomni, saj so postopoma preoblikovali politično, gospodarsko in kulturno podobo slovenske družbe, spremenili njen položaj v mednarodnem prostoru ter pomembno vplivali na življenjske možnosti in življenjske sloge prebivalcev in prebivalk Slovenije.

Čeprav se zavedamo, da je časovno zamejevanje družbenega spreminjanja arbitrarno, pogosto nekonsenzualno in zato nehvaležno, se mu tudi sociološka stroka ne more povsem izogniti. Ko govorimo o tridesetih letih spreminjanja slovenske družbe, želimo opozoriti na velike strukturne premike in hkrati na točke dejanskih in simbolnih zarez v »življenju« družb. Z omenjeno časovno zamejitvijo želimo izpostaviti obdobje pojavov in procesov, premikov in zamikov v strukturnih zarezah, pri čemer spremembo političnega sistema razumemo samo kot enega od mehanizmov strukturnih sprememb.

V ospredju našega strokovnega zanimanja bodo poleg razmislekov o institucionalnih spremembah v organiziranosti družbe predvsem analize in refleksije o logiki družbenega delovanja akterjev, premikih v vrednotnem sistemu, pa tudi strukturni »zamiki« v podsistemih, kot so gospodarstvo, šolstvo, sociala, zdravstva, okolje idr.

Sociologinje in sociologi smo pomembne vidike teh sprememb vsa tri desetletja aktivno spremljali tako z raziskovanjem kot tudi s strokovnim delom in poseganjem na različnih družbenih področjih – od političnega in gospodarskega do civilno-družbenega. Letošnje sociološko srečanje je priložnost za sistematično refleksijo sociološke udeležbe v spreminjanju slovenske družbe v zadnjih treh desetletjih na obeh ravneh – na raziskovalni, ki predvsem opazuje, analizira in reflektira družbene spremembe, in na ravni strokovnega sociološkega delovanja, ki z ekspertizami, načrtovanjem, organiziranjem in odločanjem posega v družbeno dogajanje.

Na raziskovalni ravni bo srečanje vključevalo tri, med seboj povezane poglede: prvi se bo opiral na longitudinalne raziskave; drugi bo temeljil na raziskavah, ki se ukvarjajo z analizo različnih vidikov današnjega stanja in sprememb, tretji pa bo usmerjen na povezavo sedanjosti slovenske družbe z njeno prihodnostjo ter bo na ta način skušal osvetliti njene razvojne perspektive.

Na ravni strokovnega sociološkega delovanja bo srečanje priložnost za osvetlitev in refleksijo pomembnih praktičnih prispevkov sociologov in sociologinj k spreminjanju posameznih področij družbenega življenja. Pozornost bo usmerjena tako na dobre izkušnje kot tudi na primere, ko sociološka strokovna prizadevanja niso vodila k želenim rezultatom. S tem bomo lahko prepoznali uspehe, probleme in izzive pri našem profesionalnem uveljavljanju. Zato letno sociološko srečanje ne bo le priložnost za vsestransko sociološko analizo spreminjanja slovenske družbe, ampak tudi za kritično samoanalizo stanja in perspektiv sociologije v Sloveniji.

Posebno pozornost letos namenjamo strokovnim izkušnjam sociologinj in sociologov, ki delujejo v državni oziroma javni upravi, v gospodarstvu, medijih, kulturi, zasebnem sektorju ali civilno-družbenih organizacijah. Vse kolege in kolegice, ki bi želeli z nami deliti svoje strokovne oziroma karierne izkušnje, vabimo, da kratko informacijo oziroma svojo predstavitev pošljejo za del srečanja, ki smo ga poimenovali »Osebni (v)pogled«.

Vabimo vas, da povzetke svojih prispevkov (800 – 1000 znakov, vključno s presledki), ki naj se čim bolj navezujejo na naslovno temo (ni nujno, da gre za longitudinalne študije v zadnjih tridesetih letih) in vsebinske sklope posameznih sekcij Slovenskega sociološkega društva (http://www.sociolosko-drustvo.si/o_drustvu/sekcije/) posredujete vodjem oz. kontaktnim osebam sekcij ter  kontaktnima osebama za »Odprti termin« (kjer bodo lahko predstavljeni zanimivi raziskovalni prispevki, ki se ne bodo navezovali na naslovno temo) in »Osebni (v)pogled« do vključno 5. septembra 2011.

Sekcija za vprašanja družbene blaginje

Vodja sekcije: izr. prof. dr. Srna Mandič, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Katedra za analitsko sociologijo. Kontakt: srna.mandic@fdv.uni-lj.si

Sekcija za spol in družbo

Vodja sekcije: red. prof. dr. Milica Antić Gaber, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za sociologijo. Kontakt: milica.antic-gaber@guest.arnes.si

Sekcija za socialno delo

Kontaktna oseba: red. prof. dr. Darja Zaviršek, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo, Katedra za proučevanje družbene pravičnosti in družbenega vključevanja. Kontakt: darja.zavirsek@fsd.uni-lj.si

Religiološka sekcija

Vodja sekcije: izr. prof. dr. Aleš Črnič, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Oddelek in katedra za kulturologijo. Kontakt: Ales.Crnic@fdv.uni-lj.si

Sekcija za medkulturne študije

Vodja sekcije: izr. prof. dr. Mateja Sedmak Inštitut za sredozemske humanistične in družboslovne študije, Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Kontakt: mateja.sedmak@zrs.upr.si

Sekcija za sociologijo znanosti

Vodja sekcije: red. prof. dr. Franc Mali, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Oddelek in katedra za kulturologijo. Kontakt: franc.mali@fdv.uni-lj.si

Sekcija za razvojne strategije

Vodja sekcije: doc. dr. Jože Vogrinc, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za sociologijo. Kontakt: joze.vogrinc@guest.arnes.si

Sekcija za sociologijo edukacije

Kontaktna oseba: izr. prof. dr. Slavko Gaber, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za temeljni pedagoški študij. Kontakt: slavko.gaber@guest.arnes.si

Pedagoška sekcija

Kontaktna oseba: doc. dr. Marina Tavčar Krajnc, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za sociologijo. Kontakt: marina.tavcar@siol.net

Terminološka sekcija

Kontaktna oseba: zasl. red. prof. dr. Maca Jogan, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene. Kontakt: maca.jogan@fdv.uni-lj.si

»Odprti termin«

Kontaktna oseba: izr. prof. dr. Valentina Hlebec, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene. Kontakt: valentina.hlebec@fdv.uni-lj.si

“Osebni (v)pogled”

Kontaktna oseba: mag. Jelena Aleksić, vodja kabineta predsednika DZ; jelena.aleksic@studioproteus.si

 

Osnutek programa srečanja

Četrtek, 17. november

17h – 19h: sekcije in okrogla miza

20h: družabni dogodek

Petek, 18. november

9’30h – 12h: plenarni del

12h – 13’30h: odmor za kosilo (v lastni organizaciji)

13’30h – 15’30h: sekcije

15’30h – 16h: odmor za kavo

16h – 18h: sekcije

19h: slavnostna večerja z družabnim programom

Sobota, 19. november

9h – 11h: sekcije

11h – 11’30h: odmor za kavo

11’30h – 13’30h: sekcije in zaključek srečanja.

Natančnejši program srečanja bo objavljen na spletni strani društva po sprejetju predlaganih prispevkov.

 

Pomembne informacije in roki

Rok za oddajo povzetkov prispevkov je: 5. september 2011.

Dolžina povzetkov prispevkov je  800 – 1000 znakov (vključno s presledki)

Rok za obvestilo vodij sekcij o sprejemu prispevkov: 19. september 2011.

 

 

Kotizacija

Kotizacija je 80 evrov (po 4. novembru 100 evrov).

Študentke/ študenti in upokojeni članice in člani ne plačajo kotizacije (le doplačilo 20 evrov za slavnostno večerjo).

V kotizacijo je vključeno gradivo za posvet, osvežilne pijače v času posveta in slavnostna večerja.

Kotizacijo plačate na TRR:
SI56 0203 1001 1253 168; sklic  00 2011-200

SSD Kardeljeva pl. 5 Ljubljana

Lokacija in prenočišča

Srečanje bo potekalo v Hotelu Evropa v Celju (v neposredni bližini železniške in blizu avtobusne postaje), kjer si lahko rezervirate tudi sobe. Pri rezervaciji se sklicujte na naše srečanje (imamo dodatni 10% popust).

http://www.hotel-evropa.si/

Drugi hoteli v Celju:

Hotel Štorman http://www.storman.si/hotel-storman/

Hotel Faraon http://www.slowenien-gastgeber.com/Hotel-v-CELJE-id33.html

Hotel Grande http://www.agoda.si/europe/slovenia/celje/hotel_grande.html

Možno je tudi bivanje v Youth Hostel Celje, Mariborska 2, 3000 Celje; tel.: +386 (0)3 490 87 42; celje@youth-hostel.si