Maca Jogan, vodja terminološke sekcije (Foto Borut Krajnc)

Na podlagi spoznanja, da »izjemno dinamičen razvoj sociologije nasploh in zlasti v zadnjih dveh desetletjih v Sloveniji vedno bolj zahteva tudi razvijanje in usklajevanje slovenskega sociološkega izrazja«, je bila na pobudo M. Jogan 27. oktobra 2001 na sociološkem srečanju v Portorožu ustanovljena ta sekcija. Ob ključni nalogi (dopolnjevati in bogatiti, posodabljati in razvijati slovensko sociološko izrazje glede na širjenje in poglabljanje sociološkega raziskovanja) je bilo tudi poudarjeno, da so za to odgovorni »nosilci stroke na Slovenskem (oziroma slovensko pisoči/e sociologi/nje). Te odgovornosti ne more zmanjšati (ali celo odpraviti) obstoječi model za napredovanje v akademski karieri, ki daje prednost objavam znanstvenih del v tujih jezikih.«

Kljub prizadevanjem predsednice in nekaj podobno »ciljno usmerjenih« članovm in članic društva, je po enajstih letih obstoja zanimanje za delo na najmanjši stopnji, potreba po delovanju te sekcije pa je več kot očitna. Na to je opozorila tudi okrogla miza »Prekarna« vloga sociologije kot razumevajoče discipline (26.5.2011 na Filozofski fakulteti v Ljubljani), na kateri je bilo med drugim poudarjeno, da mora sociologija »razpolagati tudi z ustreznim pojmovnim aparatom, ki ne zamejuje razumevanja na nosilce znanstvenega delovanja na ozkih  posebnih področjih (ki torej ni »delana« po scientističnem vzorcu),…da bi lahko opravljala svojo spoznavno in pojasnjevalno ter končno tudi svetovalno vlogo v širšem družbenem okolju«. Med ovirami za širšo uporabo sociološkega znanja je bila posebej omenjena prevladujoča anglizacija (uporaba angleških pojmov brez iskanja in navajanja ustreznic v slovenščini, angloslovensko pojmi).

V prihodnje bi bilo potrebno na različne načine krepiti prizadevanja za razumljivo sociologijo v slovenskem jezikovnem prostoru (npr. z recenzijami besedil pred objavo, s sodelovanjem med sociološko raziskujočimi na različnih področjih ob iskanju ustreznih pojmov, s preverjanjem  razumljivosti socioloških razlag v izobraževanju zlasti na univerzitetni ravni, itd.). Uresničevanje (za naše potrebe prilagojenega) gesla »misli globalno, deluj jezikovno lokalno« lahko zelo olajša običajno elektronsko sporazumevanje.

 

Kontakt:  maca.jogan@fdv.uni-lj.si