You are currently viewing Sociološko srečanje 2012: Slovenija v času negotovosti

Sociološko srečanje 2012: Slovenija v času negotovosti

  • Post category:Letna srečanja
  • Reading time:4 mins read

Tema sociološkega srečanja leta 2012 je bila “Slovenija v času negotovosti”. Srečanje je potekalo od 9. do 10. novembra 2012 v Mariboru.

Program letnega srečanja SSD

Zbornik povzetkov

Sociologija kot znanstvena disciplina je svojo družbeno vlogo od svojega začetka videla v razkrivanju, analiziranju in (raz)umevanju zlasti tistih družbenih procesov, ki v družbo vnašajo nestabilnost, a hkrati odpirajo razvojne možnosti. Vloga sociologije naj bi bila zato posebej pomembna v časih družbene dezintegracije in z njo povezanih negotovosti, saj naj bi ob pojasnjevanju vzrokov in posledic razdruževalnih procesov, mislila tudi mehanizme za njihovo obvladovanje. A sociologija še zdaleč in že zdavnaj ni edina znanost in tudi ne edina družbena sila, ki misli družbo in skuša razbrati ne/želene družbene tokove. Vendar pa je njena naloga drugačna od vrste drugih akterjev in sicer, da to počne na način družbenega (samo)opazovanja in analiziranja. Pri tem, pa se tudi sama ni mogla (in se ne more) izogniti vprašanju praktične uporabe sociološkega znanja ali opozoril o odgovornosti nosilcev in nosilk sociološkega znanja v razmerah izrazite družbene neenakosti.

Letošnje sociološko srečanje bo zato namenjeno razmisleku ter predstavitvi rezultatov raziskav o spremembah, ki v slovenski družbi in njenem nadnacionalnem okolju potekajo v zadnjih letih. Predmet obravnave ne bodo le ekonomske, politične in kulturne spremembe na makro družbeni ravni, ampak tudi njihov vpliv na procese na mikro ravni v vsakdanjem življenju. Ob tem bo nedvomno eno od osrednjih (spoznavnih) vprašanj, katere značilnosti teh sprememb je mogoče šteti za »krizne«.

Nič manj kot razkrivanje razsežnosti in vzrokov sedanjih strukturnih sprememb v Sloveniji in njenem okolju, bodo na srečanju dobrodošle sociološke analize soočanja z neželenimi spremembami ter poskusi usmerjanja sprememb glede na legitimne družbene cilje. Sociološko raziskovanje se v tem primeru ne more omejiti le na javne politike in druge formalizirane poskuse obvladovanja neželenih sprememb, ampak mora upoštevati tudi različne načine spoprijemanja z negotovostmi in prikrajšanostmi, ki jih te spremembe vnašajo v vsakdanje življenje. Ob upoštevanju različnih vidikov odzivanja na neželene družbene spremembe, se bo mogoče približati odgovoru na vprašanje, ali je za sedanje razmere v Sloveniji značilno aktiviranje socialnih, ekonomskih in kulturnih potencialov ali pa – nasprotno – celo njihovo zamiranje.

Sociološka obravnava sedanjih razmer v slovenski družbi ter njenih razvojnih možnosti se na sociološkem srečanju ne bo mogla izogniti tudi širšemu vprašanju o posebnostih slovenskega prehoda iz socializma v kapitalizem in njegovi povezanosti s trendi v globalnem kapitalizmu. To vprašanje se ne nanaša le na ekonomske in politične procese v poosamosvojitvenem obdobju, ampak še zlasti na procese, ki so oblikovali in oblikujejo temeljne značilnosti slovenske družbene skupnosti. Odražajo se v problematiki družbene vključenosti oz. izključenosti posameznikov in skupin, družbenih neenakostih ter družbeni integraciji in solidarnosti na eni strani ter v razcepih in konfliktih na drugi.

Slovensko sociološko srečanje 2012 ne bo le forum za predstavitev in kritično obravnavo rezultatov najnovejših socioloških raziskav slovenske družbe in njene vpetosti v mednarodno okolje, temveč bo tudi priložnost za predstavitev izkušenj sociologov in sociologinj, ki se v javnih službah ter v gospodarskih organizacijah in civilnodružbenih združenjih ukvarjajo s prepoznavanjem in reševanjem družbenih problemov.

Fotogalerija: