Slovenija v času negotovosti

  • Post category:Arhiv - dogodki
  • Reading time:8 mins read

Spoštovane kolegice sociologinje in kolegi sociologi, vabimo vas na tradicionalno letno srečanje slovenskih sociologov in sociologinj z naslovom:

Slovenija v času negotovosti

Srečanje bo v Mariboru, 9 in 10. novembra 2012.

Program letnega srečanja SSD

Zbornik povzetkov

Sprememba dvorane

Sociologija kot znanstvena disciplina je svojo družbeno vlogo od svojega začetka videla v razkrivanju, analiziranju in (raz)umevanju zlasti tistih družbenih procesov, ki v družbo vnašajo nestabilnost, a hkrati odpirajo razvojne možnosti.  Vloga  sociologije naj bi bila zato posebej pomembna v časih družbene dezintegracije in z njo povezanih negotovosti, saj naj bi ob pojasnjevanju vzrokov in posledic razdruževalnih procesov, mislila tudi mehanizme za njihovo obvladovanje.  A sociologija še zdaleč in že zdavnaj ni edina znanost in tudi ne edina družbena sila, ki misli družbo in skuša razbrati ne/želene družbene tokove. Vendar pa je njena naloga drugačna od vrste drugih akterjev in sicer, da to počne na način družbenega (samo)opazovanja in analiziranja. Pri tem, pa se tudi sama ni mogla (in se ne more) izogniti vprašanju praktične uporabe sociološkega znanja ali opozoril o odgovornosti nosilcev in nosilk sociološkega znanja v razmerah izrazite družbene neenakosti.

Letošnje sociološko srečanje bo zato namenjeno razmisleku ter predstavitvi rezultatov raziskav o spremembah, ki v slovenski družbi in njenem  nadnacionalnem okolju potekajo v zadnjih letih. Predmet obravnave ne bodo le ekonomske, politične in kulturne spremembe na makro družbeni ravni, ampak tudi njihov vpliv na procese na mikro ravni v vsakdanjem življenju. Ob tem bo nedvomno eno od  osrednjih (spoznavnih) vprašanj, katere značilnosti  teh sprememb je mogoče šteti za »krizne«.

Nič manj kot razkrivanje razsežnosti in vzrokov sedanjih strukturnih sprememb v Sloveniji in njenem okolju, bodo na srečanju dobrodošle sociološke analize soočanja z neželenimi spremembami ter poskusi usmerjanja sprememb glede na legitimne družbene cilje. Sociološko raziskovanje se v tem primeru ne more omejiti le na javne politike in druge formalizirane poskuse obvladovanja neželenih sprememb, ampak mora upoštevati tudi različne načine spoprijemanja z negotovostmi in prikrajšanostmi, ki jih te spremembe vnašajo v vsakdanje življenje. Ob upoštevanju različnih vidikov odzivanja na neželene družbene spremembe, se bo mogoče približati odgovoru na vprašanje, ali je za sedanje razmere v Sloveniji značilno aktiviranje socialnih, ekonomskih in kulturnih potencialov ali pa – nasprotno – celo njihovo zamiranje.

Sociološka obravnava sedanjih razmer v slovenski družbi ter njenih razvojnih možnosti se na sociološkem srečanju ne bo mogla izogniti tudi širšemu vprašanju o posebnostih slovenskega prehoda iz socializma v kapitalizem in njegovi povezanosti s trendi v globalnem kapitalizmu. To vprašanje se ne nanaša le na ekonomske in politične procese v poosamosvojitvenem obdobju, ampak še zlasti na procese, ki so oblikovali in oblikujejo temeljne značilnosti slovenske družbene skupnosti. Odražajo se v problematiki družbene vključenosti oz. izključenosti posameznikov in skupin, družbenih neenakostih ter družbeni integraciji in solidarnosti na eni strani ter v razcepih in konfliktih na drugi.

Slovensko sociološko srečanje 2012 ne bo le forum za predstavitev in kritično obravnavo rezultatov najnovejših socioloških raziskav slovenske družbe in njene vpetosti v mednarodno okolje, temveč bo tudi priložnost za predstavitev izkušenj sociologov in sociologinj, ki se v javnih službah ter v gospodarskih organizacijah in civilnodružbenih združenjih ukvarjajo s prepoznavanjem in reševanjem družbenih problemov.

Pozivamo vas, da povzetke svojih prispevkov (800 – 1000 znakov s presledki), ki naj se praviloma navezujejo na naslovno temo  in vsebinske sklope, ki jih pokrivajo posamezne delujoče sekcije (http://www.sociolosko-drustvo.si/o_drustvu/sekcije/) našega društva, posredujete vodjem sekcij oz. kontaktnim osebam do 5. septembra 2012.

Sekcija za vprašanja družbene blaginje

Vodja sekcije: izr. prof. dr. Srna Mandič, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Katedra za analitsko sociologijo. Kontakt: srna.mandic@fdv.uni-lj.si

Sekcija za spol in družbo

Vodja sekcije: red. prof. dr. Milica Antić Gaber, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za sociologijo. Kontakt: milica.antic-gaber@guest.arnes.si

Sekcija za socialno delo

Kontaktna oseba: red. prof. dr. Darja Zaviršek, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo, Katedra za proučevanje družbene pravičnosti in družbenega vključevanja. Kontakt: darja.zavirsek@fsd.uni-lj.si

Religiološka sekcija

Vodja sekcije: izr. prof. dr. Aleš Črnič, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Oddelek in katedra za kulturologijo. Kontakt: Ales.Crnic@fdv.uni-lj.si

Sekcija za medkulturne študije

Vodja sekcije: izr. prof. dr. Mateja Sedmak, Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije Koper, Inštitut za sredozemske humanistične in družboslovne študije. Kontakt: mateja.sedmak@zrs-kp.si

Sekcija za sociologijo znanosti

Vodja sekcije: red. prof. dr. Franc Mali, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Oddelek in katedra za kulturologijo. Kontakt: franc.mali@fdv.uni-lj.si

Sekcija za razvojne strategije

Vodja sekcije: doc. dr. Jože Vogrinc, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za sociologijo. Kontakt: joze.vogrinc@guest.arnes.si

Sekcija za sociologijo edukacije

Kontaktna oseba: izr. prof. dr. Slavko Gaber, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za temeljni pedagoški študij. Kontakt: slavko.gaber@guest.arnes.si

Pedagoška sekcija

Kontaktna oseba: Alenka Bukovič, kontaktni naslov: alenkabukovic@gmail.com

Terminološka sekcija

Kontaktna oseba: zasl. red. prof. dr. Maca Jogan, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene. Kontakt: maca.jogan@fdv.uni-lj.si

»Odprti termin«

Kontaktna oseba: izr. prof. dr. Valentina Hlebec, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene. Kontakt: samo.uhan@fdv.uni-lj.si 

Program srečanja bo znan po sprejetju predlaganih prispevkov. 

Pomembne informacije in roki

Rok za oddajo povzetkov prispevkov je: 5. september 2012.

Dolžina povzetkov prispevkov je  800 – 1000 znakov (s presledki).

Rok za obvestilo vodij sekcij o sprejemu prispevkov: 19. september 2012.

Kotizacija

Kotizacija za srečanje znaša za članice/člane društva 30€ (po 10. oktobru 50€), za nečlanice/nečlane pa 70€ (po 10. oktobru 90€). Študentke/študenti in upokojenke/upokojenci ter nezaposleni ne plačajo kotizacije (le doplačilo 20 evrov za slavnostno večerjo). Nečlanice in nečlani društva, ki bodo na srečanju sodelovale/-i s prispevki, so pri plačilu kotizacije izenačene/-i z članicami in člani društva.

V kotizacijo je vključeno gradivo za posvet, osvežilne pijače in prigrizki v času posveta ter slavnostna večerja.

Kotizacijo plačate na TRR:

Slovensko sociološko društvo
Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana
Transakcijski račun: SI56 0203 1001 1253 168 – NLB d.d. Ljubljana
Sklic: 00 2012-200

Namen plačila: Sociološko srečanje 2012 (vaš priimek in ime).

Mesto srečanja in prenočišča

Srečanje bo potekalo v City Hotelu v Mariboru, kjer si lahko rezervirate tudi sobe. Pri rezervaciji se sklicujte na naše srečanje, ker imamo dodatni popust (http://cityhotel-mb.si/si/)

Možno je tudi bivanje v Youth Hostel Uni Maribor, Volkmerjev prehod 7, 2000 Maribor; tel.: +386 2 250 67 00; uni.hotel@termemb.si

Letošnje sociološko srečanje so podprli Riko d.o.o. in Studio Moderna. Vsem se za pomoč iskreno zahvaljujemo.