Skoraj štiri desetletja je dr. Zinka Kolarič povezana s sociologijo: od diplome na Fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo (1975) do letos (2013) in gotovo se bo njeno mnogostransko delovanje nadaljevalo tudi v prihodnje.

Univerzitetna dipl. sociologinja Zinka Kolarič je svoje sociološko znanje dopolnjevala na podiplomskem študiju na FSPN, kjer je 1985 magistrirala z nalogo »Koncept kvalitete življenja in sociološko proučevanje ter usmerjanje družbenega razvoja«, doktorica sociološke znanosti pa je – tudi po trimesečnem izpopolnjevanju na Univerzi v Bielefeldu -postala leta 1990, ko je na FSPN obranila disertacijo z naslovom »Socialna politika in družbene spremembe«.

Vzporedno z njenim študijskim napredovanjem se je spreminjal tudi njen zaposlitveni položaj. Najprej je bila asistentka stažistka (1975-77) na FSPN, potem asistentka za družboslovne predmete na Tehniški fakulteti Univerze v Mariboru (1978-85),  od 1986 do 1990 je bila nova raziskovalka na FSPN; od 1991, ko je postala docentka, je neprekinjeno na FDV, od leta 1997 kot izredna profesorica, leta 2002 pa je bila izvoljena za redno profesorico. Na FDV je imela tudi različne pomembne vodstvene položaje: prodekanja (1995-97), predstojnica Oddelka za sociologijo (2001-2003), dekanja FDV (2005-2007).

Njeno pedagoško delo je bilo zelo pestro tako na dodiplomskih študijskih programih, kot na podiplomskih. Kot samostojna univerzitetna učiteljica je bila na dodiplomskem študiju na FDV nosilka predmetov Sociologija socialne politike, oblikovalka in nosilka predmeta  Upravljanje neprofitnih in prostovoljnih organizacij ter (na Pedagoški fakulteti UL) Neprofitni menedžment za področje socialne pedagogike. Kot nosilka predmetov, ki pokrivajo socialno politiko in socialno delo je sodelovala na  različnih podiplomskih večdisciplinarnih programih na UL (Sociologija – socialno delo v skupnosti, FDV in Visoka šola za socialno delo, kasneje Fakulteta za socialno delo)  ter v mednarodnem programu (Analiza evropske socialne politike, ob sodelovanju osem evropskih univerz). Odličnost njenega pedagoškega dela so potrjevale visoke študentske ocene v devetdesetih letih in kasneje.

Bogat vir za pedagoško dejavnost je predstavljalo njeno razvejeno raziskovalno delo v zadnjih tridesetih letih, ki je bilo usmerjeno zlasti v kompleksno problematiko državnega urejanja socialne politike in  na področje neprofitnih organizacij. Izmed mnogih domačih in mednarodnih raziskovalnih projektov, v katerih je sodelovala, ali bila odgovorna nosilka, naj navedemo le nekaj naslovov: »Shifts in the Welfare Mix – Their Impact on Work, Social Services and Welfare Policies« (1986-88), »Payments for Care«(1992-94),  »Vloga neprofitno-volonterskega sektorja v slovenskem sistemu blaginje« (1992-94), »Evalvacija programov javnih del na področju socialnega varstva (1994-95), »Civilna družba v postsocialističnih družbah: nastajanje intermediarnih družbenih struktur« (1996-98, v sodelovanju z John Hopkins University), »Evalvacijska raziskava programov invalidskih in humanitarnih organizacij« (2001), »Konkurenčnost Slovenije 2001-2006 – Celovita analiza pravnega in ekonomskega okvira delovanja nevladnih organizacij«, »Civil Society and New Forms of Governance in Europe – The making of European Citizenship« (2005-2009, v 6.okvirnem programu EU), »Učinkovitost obstoječih mehanizmov zagotavljanja socialne varnosti starejšim kmečkim prebivalcem« (2008-2010).

Ključna raziskovalna usmeritev dr. Zinke Kolarič je vidna tudi v njenih objavljenih delih, ki obsegajo avtorstvo ali so-avtorstvo pri štirih znanstvenih monografijah, poglavjih v številnih monografskih publikacijah ter znanstvenih člankih v domačih in tujih revijah. S svojimi prispevki pa je sodelovala na različnih domačih in mednarodnih znanstvenih srečanjih.

V razširjanju in utrjevanju sociološkega znanja je pomembna tudi strokovna dejavnost dr. Zinke Kolarič, ki jo kaže njeno članstvo v uredniškem svetu TiP (1993-95), uredniškem odboru Družboslovnih razprav (1996-97) ter  revije Socialno delo. Omeniti pa je treba tudi njeno članstvo v Strokovnem svetu za socialno varstvo pri MDDSZ od 2001 naprej ter članstvo v programski skupini ARRS »Kakovost življenja družbenih skupin« (1999-2010).

Z imenom dr. Zinke Kolarič je tesno povezano tudi Slovensko sociološko društvo: članica UO je bila v času 1986-89, predsednica društva pa v letih od 1992 do 1995. V času njenega predsedovanju so bila izvedena odmevna sociološka srečanja (1993: »Slovenija dve leti pozneje – kje smo in kam gremo«, 1994: »Slovenija med evropskim centrom in evropsko periferijo«, 1995: »Sociologija ob koncu 20. stoletja – njene meje in možnosti«), izdan pa je bil tudi Zbornik ob  30-letnici Slovenskega sociološkega društva, 1995). Po ustanovitvi Evropske sociološke asociacije je postala njena članica; je pa tudi članica različnih mednarodnih združenj (npr. International Society of Third Sector research,  CIRIEC Interanational Centre of Research and Information on the Public and Cooperative Economy …).

Za vse, kar je dr. Zinka Kolarič storila v svoji uspešni znanstveni karieri kot sociologinja, si vsekakor zasluži tudi moralno priznanje. Zato ji SSD z velikim veseljem in hvaležnostjo podeljuje naslov častne članice društva.

Častna članica dr. Maca Jogan in dr. Milica Antić Gaber