Med imeni, ki so od samega začetka delovanja neločljivo povezana z dejavnostmi Slovenskega sociološkega društva, je vsekakor vredno posebnega priznanja in časti ime spoštovanega kolega, raziskovalca, univerzitetnega učitelja in organizatorja znanstvenoraziskovalnega dela prof. dr. Nika Toša. Ob 30-letnici delovanja SSD mu zato UO društva podeljuje naziv ”častni član SSD”.

Sklep o podelitvi tega priznanja temelji na spoznanju o izjemno bogati in mnogostranski dejavnosti dr. Nika Toša, od katere naj omenimo zlasti nekatere.

Dr. Niko Toš deluje na sociološkem raziskovalnem področju že od diplome leta 1958, zlasti intenzivno pa po ustanovitvi Centra za raziskovanje javnega mnenja 1967 na takratni Visoki šoli za politične vede, ki ga uspešno vodi že tretje desetletje. Po njegovi zaslugi se je raziskovanje slovenskega javnega mnenja razvilo v temeljno slovensko sociološko in politološko longitudinalno empirično raziskovanje, ki se je v zadnjih letih uveljavilo tudi kot izhodišče za vključevanje slovenskega družboslovja v mednarodno komparativno raziskovanje.

Tako je kot plod prizadevanj dr. Nika Toša raziskava SJM vključena v ”International Social Survey Program” in v ”World Value Survey” oziroma ”European Value Programme”, kar ustvarja nove možnosti primerjalnega raziskovanja na celi vrsti posebnih področij, kot so zlasti: sociologija religije, množičnih medijev, sociologija politike, raziskovanje družbene strukture, sociologija kulture, družine, itd. Potrditev uspešne mednarodne raziskovalne dejavnosti dr. Nika Toša predstavlja tudi njegov prevzem vloge nacionalnega koordinatorja za Slovenijo pri projektu ”International Social Survey Programme” in vloge nosilca nacionalnega programa v svetovnem raziskovanju vrednot. Poleg tega raziskovanja je dr. Niko Toš izjemno uspešen tudi v različnih aplikativnih raziskavah, ki zadevajo aktualne domače probleme, npr. preobrazbo političnega sistema ali pa ekološko problematiko.

Kot učitelj Metodologije družboslovnega raziskovanja od leta 1962 naprej skrbi za metodološko izobraževanje vseh študentov na FDV, posebej poglobljeno in s poudarkom na sprotnem prenosu raziskovalnih dosežkov v pedagoško delo pa seznanja zlasti študente sociologije na dodiplomskem in podiplomskem študiju. Kot izkušeni mentor in vodja mladim raziskovalcem ima tudi veliko zaslug pri ustvarjanju znanstvenega podmladka na področju sociologije. Poleg bogate in mnogovrstne publicistične dejavnosti dr. Nika Toša je pomembna tudi njegova vloga organizatorja raziskovalnega dela tako na fakulteti kot širše na Univerzi v Ljubljani, pri čemer naj omenimo zlasti njegovo vodstvo Centra za razvoj univerze od 1974 do 1980.

Naziv častnega člana si dr. Niko Toš ob mnogih drugih dosežkih zasluži končno tudi za svoje delovanje v SSD, ki ga je vodil od 1967 do 1977, ter za izredno angažiranost v Jugoslovanskem združenju za sociologijo, v katerem je bil podpredsednik (1972-76) in dva mandata tudi predsednik; v tem času (1981-1985) je dejavnost Jugoslovanskega združenja za sociologijo dosegla svoj drugi vrh.

Slovensko sociološko društvo je počaščeno, da lahko podeli naziv častnega člana tako mnogostransko izredno angažirani osebnosti kot je red. prof. dr. Niko Toš.