Dr. Peter Klinar (1934-1994) je bil profesor na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. Predaval je predvsem uvodne sociološke predmete, raziskovalno pa se je ukvarjal zlasti z migracijami, etničnimi skupinami in družbeno slojevitostjo. Na fakulteti je imel tudi pomembne organizacijske zadolžitve, med drugim je bil dekan in prodekan. S svojim vestnim in povezovalnim delovanjem je veliko prispeval k oblikovanju in uveljavitvi fakultete tako na izobraževalnem kot raziskovalnem področju.

Dr. Peter Klinar je bil predsednik Slovenskega sociološkega društva od 1981 do 1983. V času njegovega vodenja je društvo doživelo poživitev svojega delovanja in pomembne  spremembe. Na organizacijskem področju so bile spremembe očitne zlasti v krepitvi delovanja društvenih sekcij ter v ustanavljanju regionalnih socioloških društev. S tem je društvo okrepilo svojo vlogo pri strokovnem povezovanju ne le akademskih sociologov in sociologinj, ampak tudi tistih, ki so bili zaposleni v gospodarskih organizacijah in javnih službah. To se je odražalo tudi v naraščanju članstva ter v povečevanju števila udeležencev na letnih socioloških srečanjih, ki so v času predsednikovanja dr. Klinarja postala redna in najbolj množična ter odmevna oblika delovanja društva. Vsebinske spremembe v delovanju društva so se najbolj očitno kazale v temah letnih srečanj. Spreminjajoče se politične razmere v Sloveniji in Jugoslaviji so omogočile, da se je sociologija postopoma lotevala vse bolj družbeno aktualnih in odmevnih tem in to možnost je Slovensko sociološko društvo v celoti in strokovno odgovorno izkoristilo. Vendar pa so bile vsebinske spremembe opazne tudi ne drugih področjih društvenega delovanja. Zlasti regionalna društva so omogočala obravnavo problemov, ki so bili povezani s uveljavljanjem sociologov na različnih področjih njihovega profesionalnega delovanja.

Slovensko sociološko društvo je pod vodstvom dr. Klinarja močno okrepilo notranjo strokovno povezanost med pripadnicami in pripadniki sociološke profesije. S tem se je društvo ustrezno odzvalo na hitro naraščanje števila diplomantov in diplomantk sociologije in njihovo zaposlovanje na različnih delovnih področjih. Navzven pa je društvo v tem času pomembno prispevalo h krepitvi javne prepoznavnosti in ugleda sociologije ter odmevnosti delovanja sociologinj in sociologov. Tako organizacijske kot vsebinske spremembe delovanja društva je v marsičem omogočal in zahteval »čas«, tj. so bile strukturno pogojene s širšimi družbeni spremembami in z uveljavljenjem sociologije kot profesije, k njihovi uveljavitvi pa je odločilno prispeval dr. Klinar z visoko zavzetostjo, odgovornostjo in demokratičnostjo pri vodenju društva  S tem je dr. Klinar določil smernice za delovanje društva, po katerih so se lahko ravnala njegova kasnejša vodstva.