Družboslovne razprave 74 (XXIX)

Identitetni izzivi in družbene izkušnje študentov in študentk z ovirami

Mirjana Ule

IZVLEČEK: v članku se osredotočamo na izkušnje in doživljanja hendikepa, politik samorazumevanja ter življenjskih načrtov in apsiracij študentov in študentk z ovirami. Opiramo se na rezultate kvalitativne raziskave študentov in študentk z ovirami, ki študirajo na različnih fakultetah Univerze v ljubljani. Rezultati raziskave so pokazali, da imajo študentje in študentke z ovirami zmožnosti za preoblikovanje svoje identitete, ki ne sestoji iz doživljene ovire, temveč je neodvisna od nje in je sposobna sprejeti oviro kot realnost svojega življenja, ne da bi zato izgubila lastni smisel življenja in življenjske načrte. Ta izkušnja je pomemben del v oblikovanju identitet oviranih ljudi in prav proizvedena družbena izkušnja ljudi z ovirami krepi njihovo sebstvo ter proizvaja tudi nove odgovore in izzive na sodobne dileme oblikovanja identitet in identitetnih politik.

KLJUČNE BESEDE: Izkušnja hendikepa, etika hendikepa, tehnologije sebstva, identitetne politike

>> Prenesite
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analiza diskurza o spolu in razredu na primeru resničnostnega šova Ljubezen na seniku

Polona Sitar

IZVLEČEK:  Pričujoči članek temelji na analizi romantičnega resničnostnega šova Ljubezen na seniku. Čeprav se zdijo klasični miti o romantični ljubezni osrednjega pomena, avtorica podari prednost razumevanju tega, s kakšnimi diskurzi šov uprizarja spol in razred, na podlagi česar poskuša razumeti, s kakšnimi diskurzi se v šovu Ljubezen na seniku konstruira identiteta ženske spodnjega družbenega razreda. Takšni diskurzi so pomembni, ker zgodbe, ki jih lahko gledalci spremljajo v okviru resničnostnega šova, niso več samo del zasebne domene, ampak postanejo del diskurza, ki oblikuje odločitve o javni politiki in demokratični civilni družbi. Avtorica išče vzroke za visoko gledanost šova tudi v takratni slovenski družbeni klimi, na katero je imel velik vpliv ideološki vzpon tradicionalne in konservativne desnice.

KLJUČNE BESEDE:  analiza diskurza, ženski spol, razred, resničnostni šov

>> Prenesite
 
 
 
 
 
 

Catfight – družbena konstrukcija ženskega ravsa

Nataša Pivec

ABSTRACT: Članek obravnava pojav catfighta ali ženskega ravsa, ki je postal krovni termin za kakršnokoli manifestacijo medženske agresivnosti (odnosne ali fizične). Avtorica je pri vsebinskem opredeljevanju pojma izhajala iz preizpraševanja kulturne analogije med žensko in mačko (oboje konstituirano kot Drugi), konstrukcije normativnega ideala ženskosti kot komplementarne hegemonične moškosti ter neumeščenosti pojava v binarno kategorizacijo spolov (catfight kot queer dejanje). z analizo izbranih medijskih reprezentacij se je pokazala pozicioniranost catfighta na sečišču spola, seksualnosti in razreda.

KLJUČNE BESEDE: ženskost, Drugi, telo, queer.

>> Prenesite
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Razkorak v opredeljevanju na anketna vprašanja

Meta Novak

IZVLEČEK:  Hipoteza razkoraka v znanju predpostavlja, da se v obdobju povečanih medijskih sporočil razkorak v znanju med informacijsko bogatimi in informacijsko revnimi povečuje. Razkorak se ne pojavlja samo v znanju, ampak se odraža tudi v deležu opredeljenih anketirancev na anketna vprašanja. Na podlagi podatkov, zbranih v okviru Evropske družboslovne raziskave 2010, smo skušali model pojasnjevanja razkoraka v znanju aplicirati na razkorak v opredeljevanju na politična in aktualna mnenjska vprašanja v anketi. Čeprav se model ni potrdil zelo močno, se je izkazal kot uporaben tudi pri pojasnjevanju stopnje opredeljevanja na anketna vprašanja tako za vzorec raziskave (27 evropskih držav) kot za primer Slovenije. V primeru Slovenije razkorak v znanju v večji moči pojasnjujeta politični interes in izobrazba kot pa uporaba medijskih sporočil.

KLJUČNE BESEDE:  razkorak v opredeljevanju, razkorak v znanju, Evropska družboslovna raziskava, Slovenija

>> Prenesite
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prispevek k historično-materialističnemu pojmovanju družbenega položaja žensk v kapitalizmu

Tibor Rutar

IZVLEČEK: Namen prispevka je pokazati dvoje. Prvič, da spolna neenakost ni nadzgodovinski pojav, ki se manifestira na bolj ali manj homogen način v vseh družbah ali vsaj vseh razrednih družbah, temveč da je pogojena s specifično obliko družbenih produkcijskih odnosov, ki zamejujejo te družbe. Drugič, da je vprašanje spolne neenakosti, ki je samo po sebi nezvedljivo, vseeno temeljno prepleteno z razrednim vprašanjem. Teoretska podstat prispevka je marksovska kritika politične ekonomije, za empirični prikaz naše hipoteze pa se opiramo na zgodovinske vire in analizo statističnih podatkov.

KLJUČNE BESEDE: marksistični feminizem, spolna neenakost, prvotna akumulacija, neoliberalizem, kapitalistične krize

>> Prenesite
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cyberbullying among youth: an under-researched phenomenon in slovenia

Tjaša Žakelj

IZVLEČEK: Članek obravnava nasilje med mladimi v kibernetskem prostoru kot pojav, ki v Sloveniji še ni bil sistematično raziskan. Omogoča ga med mladimi močno razširjena raba informacijsko komunikacijske tehnologije, ki poleg prednosti prinaša tudi nove možnosti za širjenje različnih oblik medvrstniškega nasilja. v članku so izpostavljeni ključni poudarki, ki so raziskovanju pojava namenjeni v nekaterih državah Evrope in Severne Amerike; opisana je kompleksnost pojava, ki se odraža v stalno razvijajoči se tipologiji oblik nasilja v kibernetskem prostoru; izpostavljeni so terminološki primanjkljaji; predstavljen je oris prvih obravnav problematike v slovenskem prostoru in argumenti za nujnost sistematičnega ukvarjanja s problematiko, za katero še ni povsem jasno, kako se ji zoperstaviti.

KLJUČNE BESEDE: asilje v kibernetskem prostoru, mladi, internet, oblike nasilja v kibernetskem prostoru

>> Prenesite