Družboslovne razprave 93 (XXXV)

Geneza in omejitve dominantne epistemologije preučevanja rasizma ter kritični potencial zgodovinsko utišanih alternativnih epistemolovih

Blaž Vrečko Ilc

IZVLEČEK:Sodobni družbeni kontekst tako na nacionalnih kot na globalni ravni percipirano zaznamuje nevarno intenziviranje fenomenov rasizmov in posledično substancialna rast različnih intelektualnih in političnih odzivov na te fenomene tudi v družboslovnih okoljih, kjer tem fenomenom ni bila posvečena velika pozornost. Pričujoči članek kritično reflektira nenaslovljen dominanten epistemološki okvir prevladujočih analiz in razumevanj rasizmov, ki na redukcionističen način zamejujejo razumevanje rasizmov, zgodovinskega pojava teh fenomenov in njihove trdoživosti v okviru liberalno-demokratičnih kapitalističnih družb, organiziranih v okviru nacionalne države. Preko refleksije geneze in temeljnih koordinat te epistemologije in navezujoč se na alternativne epistemologije, ki so bile utišane, vzpostavi okvir za potencialno kompleksnejši pogled na sodobne fenomene rasizmov.

KLJUČNE BESEDE: rasizem, epistemologija, Hannah Arendt, Oliver Cox, Franz Fanon

>> Prenesite celotno besedilo

Merjenje gerotranscendence v Sloveniji: revizija merskega instrumenta

Otto Gerdina

IZVLEČEK: Prispevek temelji na metodološki raziskavi, s katero smo preverili in za uporabo v Sloveniji ustrezno prilagodili instrument za merjenje gerotranscendence, ki ga je razvil dr. Lars Tornstam. Lestvico s 25 trditvami smo najprej prevedli v slovenščino in jo kulturno prilagodili s pomočjo ekspertov. Nato smo prevod predtestirali z izvedbo 14 kognitivnih intervjujev. Rezultati predtestiranja so pokazali, da je devet prevodov trditev problematičnih. Namen tega prispevka je prikazati metodološko pomembne razlike v razumevanju teh devetih trditev, ki se nanašajo na gerotranscendenco, na podlagi kognitivnih intervjujev predlagati ustreznejše prevode in predstaviti pomen predtestiranja anketnega vprašalnika.

KLJUČNE BESEDE: gerotranscendenca, merski instrument, prevod, predtestiranje, kognitivni intervjuji

>> Prenesite celotno besedilo

Moral Pragmatism in Managers’ Ethical Decision-Making

Adriana Rejc Buhovac, Dana Mesner-Andolšek, Matej Drašček

ABSTRACT: The ethical decision-making of managers based on ethical approaches has not been yet researched in Slovenia. The purpose of the study was to find out which basic normative ethical approaches managers use in different circumstances and which personal and organizational variables influence their choices. Moreover, the virtue ethics is included as a normative ethical approach, not as an independent variable. Based on analysis of vignettes among a sample of 166 managers, the research shows that in personal and business life virtue ethics is the dominant ethical approach, while deontology is the prevailing one for general ethical dilemmas. Only a limited number of independent variables influence managers’ choice of ethical approach. We conclude that moral pragmatism is the answer for the ethical decision-making of managers.

Gender difference in employee health in Slovenia: the role of work intesity, organisational commitment and mobbing

Jožica Čehovin Zajc, Ana Hafner

ABSTRACT: We aim to examine differences in the effect of work intensity, organisational commitment and mobbing on the health of working women and men in Slovenia. A subsample of employee data (n=589) included in a Slovenian Public Opinion research study on a representative sample of Slovenian inhabitants is statistically analysed. This study reveals that men have better self-reported health and are less absent from work. However, women’s health is significantly negatively correlated with work intensity and men’s health with mobbing. Affective organisational commitment is positively connected to the health of both genders while the normative one is negatively correlated only with women’s health. Our study contributes to the theory of gender and health with evidence of health being not only a biological but also a social phenomenon which cannot be generalised, but must be interpreted in a specific time and social context.

KEY WORDS: gender, health, work intensity, organisational commitment, mobbing

>> Prenesite celotno besedilo