Social Science Forum 93 (XXXV)

Geneza in omejitve dminantne epistemologije preučevanja raziszma ter kritični potencial zgodovinsko utišanih alternativnih epistemologij

Blaž Vrečko Ilc

IZVLEČEK: Sodobni družbeni kontekst tako na nacionalnih kot na globalni ravni percipirano zaznamuje nevarno intenziviranje fenomenov rasizmov in posledično substancialna rast različnih intelektualnih in političnih odzivov na te fenomene tudi v družboslovnih okoljih, kjer tem fenomenom ni bila posvečena velika pozornost. Pričujoči članek kritično reflektira nenaslovljen dominanten epistemološki okvir prevladujočih analiz in razumevanj rasizmov, ki na redukcionističen način zamejujejo razumevanje rasizmov, zgodovinskega pojava teh fenomenov in njihove trdoživosti v okviru liberalno-demokratičnih kapitalističnih družb, organiziranih v okviru nacionalne države. Preko refleksije geneze in temeljnih koordinat te epistemologije in navezujoč se na alternativne epistemologije, ki so bile utišane, vzpostavi okvir za potencialno kompleksnejši pogled na sodobne fenomene rasizmov.

KLJUČNE BESEDE: rasizem, epistemologija, Hannah Arendt, Oliver Cox, Franz Fanon

>> Prenesite
 
 
 
 
 
 

Merjenje gerotranscendence v Sloveniji: revizija merskega instrumenta

Otto Gerdina

IZVLEČEK: Prispevek temelji na metodološki raziskavi, s katero smo preverili in za uporabo v Sloveniji ustrezno prilagodili instrument za merjenje gerotranscendence, ki ga je razvil dr. Lars Tornstam. Lestvico s 25 trditvami smo najprej prevedli v slovenščino in jo kulturno prilagodili s pomočjo ekspertov. Nato smo prevod predtestirali z izvedbo 14 kognitivnih intervjujev. Rezultati predtestiranja so pokazali, da je devet prevodov trditev problematičnih. Namen tega prispevka je prikazati metodološko pomembne razlike v razumevanju teh devetih trditev, ki se nanašajo na gerotranscendenco, na podlagi kognitivnih intervjujev predlagati ustreznejše prevode in predstaviti pomen predtestiranja anketnega vprašalnika.

KLJUČNE BESEDE: gerotranscendence, questionnaire adaptation, translation, pre-testing, cognitive interviews

>> Prenesite
 
 
 
 
 
 

Moral Pragmatism in Managers’ Ethical Decision-Making

Adriana Rejc Buhovac, Dana Mesner-Andolšek, Matej Drašček

ABSTRACT: The ethical decision-making of managers based on ethical approaches has not been yet researched in Slovenia. The purpose of the study was to find out which basic normative ethical approaches managers use in different circumstances and which personal and organizational variables influence their choices. Moreover, the virtue ethics is included as a normative ethical approach, not as an independent variable. Based on analysis of vignettes among a sample of 166 managers, the research shows that in personal and business life virtue ethics is the dominant ethical approach, while deontology is the prevailing one for general ethical dilemmas. Only a limited number of independent variables influence managers’ choice of ethical approach. We conclude that moral pragmatism is the answer for the ethical decision-making of managers.

Razlike med spoloma v zdravju zaposlenih v Sloveniji: vloga intenzitete dela, organizacijske zavezanosti in mobinga

Jožica Čehovin Zajc, Ana Hafner

IZVLEČEK: Namen študije je raziskati razlike v učinkovanju intenzitete dela, organizacijske zavezanosti in mobinga na zdravje zaposlenih žensk in moških v Sloveniji. Statistično analiziramo podatke na podvzorcu delavcev (n = 589) iz na reprezentativnem vzorcu prebivalcev Slovenije izvedene raziskave Slovensko javno mnenje. Študija ugotavlja, da imajo moški boljšo samooceno lastnega zdravja in nižjo stopnjo absentizma kot ženske. Zdravje žensk je signifikantno negativno povezano z intenziteto dela, zdravje moških pa z mobingom. Čustvena organizacijska zavezanost je pozitivno povezana z zdravjem vseh, normativna pa negativno le z zdravjem žensk. Raziskava prispeva k teoriji spola in zdravja. Zdravje obravnava kot biološki in tudi družbeni fenomen, ki ga ne smemo posploševati, temveč ga moramo interpretirati v časovnem in družbenem kontekstu.

KLJUČNE BESEDE: spol, zdravje, intenziteta dela, organizacijska zavezanost, mobing

>> Prenesite