Družboslovne razprave 75 (XXX)

Determinants of voter behaviour at presidential elections in a post-socialist context: the case of Slovenia

Danica Fink Hafner, Mitja Hafner Fink, Gregor Čehovin, Simona Kustec Lipicer

ABSTRACT: This article attempts to fill the gap in the literature regarding the determinants of voter behaviour at presidential elections in a post-socialist context, taking into acco- unt the changing patterns of competition both within the party system (parliamentary elections) and at presidential elections. Slovenia is taken as a case study of predictors of voting behaviour at presidential elections (1997, 2002, 2007 and 2012) based on bivariate and multivariate methods using Politbarometer public opinion survey data. The key findings are that the predictors of voting behaviour change over time and that party identification has recently been declining in importance as a predictor of voting behaviour at presidential elections.

KEY WORDS: voting behaviour, presidential elections, parliamentary elections, logistic regression model, Slovenia

>> Prenesite celotno besedilo

Sprememba političnega vedenja v obdobju volilne kampanje

Meta Novak

IZVLEČEK:  Volilna kampanja je posebne vrste informacijska kampanja. Kandidati na volitvah imajo v tem času priložnost, da volivcem sporočijo informacije o sebi, svojih stališčih in programih. Hkrati imajo volivci priložnost pridobiti informacije, potrebne za oddajo premišljenega glasu. Zanimalo nas je, ali je ob teh posebnih značilnostih obdobja kampanje možno opaziti kakršnekoli spremembe pri političnem vedenju anketirancev. Pri tem smo opazovali zelo ozko področje političnega vedenja v smeri politične aktivacije. Z uporabo zbranih podatkov v raziskavi Politbarometer od leta 1996 do leta 2013 smo opazili, da se v obdobjih kampanje poveča delež anketirancev, ki se opredelijo pri nedeljskem vprašanju kot tudi pri orientacijskem vprašanju »levo–desno«, in to tako v obdobju državnozborskih kot v obdobju predsedniških volilnih kampanj.

KLJUČNE BESEDE:  politično vedenje, volilna kampanja, volilna soočenja, predsedniške volitve, državnozborske volitve

>> Prenesite celotno besedilo

Uprizarjanje moškosti v predvolilni predsedniški kampanji 2012: primer Boruta Pahorja

Deja Crnović

IZVLEČEK:  v članku sem z analizo televizijskih in spletnih prispevkov o predsedniški kampanji 2012 skušala pokazati, kako je kandidat Borut Pahor z opravljanjem 46 različnih, predvsem fizičnih poklicev uprizarjal drugačno moškost od tiste, ki je bila zanj značilna pred kampanjo. Prek mediatizacije politike in eventizacije kampanje se je Borut Pahor iz novega moškega, ki skrbi predvsem za svoj videz, spremenil v moškega delavskega razreda, ki v ospredje svojega delovanja postavlja moralo, odgovornost in trdo delo. z opravljanjem poklicev, ki niso neposredno povezani s politiko, je bil rezultat Pahorjeve kampanje še dodatna depolitizacija predsedniške funkcije.

KLJUČNE BESEDE:  ediatizacija, moškosti, performativnost spola, depolitizacija

>> Prenesite celotno besedilo

Queerovski pristop k vzgoji: primer obravnave pravljice In s Tango smo trije v slovenskih vrtcih

Meta Novak

IZVLEČEK:  Članek predstavlja koncept queerovskega pristopa k vzgoji, ki ga razume kot okvir, znotraj katerega je moč razpravljati o istospolnih družinah v vrtcih in hkrati slediti zahtevam po kritičnosti, objektivnosti in pluralizmu, na katerih temelji predšolska vzgoja. Empirična podlaga za članek je analiza kurikula za vrtce in raziskava, ki jo je med vzgojiteljicami in pomočnicami slovenskih vrtcev leta 2012 izvedla avtorica. Analiza kurikula je pokazala, da ima kurikul nastavke, na podlagi katerih bi lahko uvajali govor o istospolnih družinah znotraj vrtca na več nivojih. Rezultati raziskave pa kažejo, da vzgojiteljice in pomočnice v večji meri istospolnih družin ne omenjajo. V članku predpostavljamo, da (queerovska) pravljica In s Tango smo trije, ki prikazuje vsakdanje življenje istospolne družine, predstavlja primer dobre prakse in primerno orodje, s pomočjo katerega lahko vzgojiteljice in pomočnice otrokom na njim razumljiv način predstavijo istospolne družine.

KLJUČNE BESEDE:  queerovski pristop k vzgoji, predšolska vzgoja, istospolna družina, vrtec, pravljica In s Tango smo trije

>> Prenesite celotno besedilo

Spletne skupnosti: tipologija in temeljne značilnosti

Sara Atanasova, Gregor Petrič

IZVLEČEK:  Družbena kompleksnost in dinamičnost spletnih skupnosti ne omogoča njihove enoznačne družboslovne opredelitve, zaradi česar so spletne skupnosti deležne pluralnih opredelitev in pojmovanj. Namen prispevka pri tem ni tvorjenje najbolj veljavne opredelitve pojma, temveč oblikovanje tipologije spletnih skupnosti. Na podlagi sinteze ključnih opredelitev pojma spletna skupnost in kritičnega ovrednotenja že obstoječih tipologij prispevek vzpostavi novo tipologijo spletnih skupnosti in predstavi njihove temeljne značilnosti. Izoblikovana tipologija temelji na treh spremenljivkah: (1) prevladujoča narava odnosa v spletni skupnosti, (2) multifunkcionalnost spletne skupnosti in (3) tipi spletnih skupnosti. Tipologija tako predstavlja dvanajst idealnih tipov spletnih skupnosti, ki lahko služijo kot hevristično orodje nadaljnjemu analiziranju, raziskovanju, teoretiziranju in pridobivanju novih spoznanj o spletnih skupnostih.

KLJUČNE BESEDE:  spletna skupnost, tipologija, hibridne spletne skupnosti, skupnost, hevristično orodje

>> Prenesite celotno besedilo