Družboslovne razprave 96-97 (XXXVII)

Pogled na epidemijo covid-19 z vidika medpanožnih razlik v desstandardizaciji in nestabilnosti zaposlovanja v Sloveniji

Jožica Čehovin Zajc, Branko Bembič

IZVLEČEK: V prispevku analizirava učinke prvega vala epidemije covida-19 na zaposlovanje v Sloveniji v luči nekaterih teorij destandardizacije in segmentacije zaposlova nja. Analizirala sva statistične podatke, ukrepe in politike države ter strategije sindikatov pred in med epidemijo. Epidemija je povzročila močan upad zaposlitev in najbolj prizadela delavce v nestandardnih oblikah (še zlasti študente in zaposlene za določen čas). Glede na padec prometa oz. obsega proizvodnje je bolj kot izvozno usmerjeno predelovalno industrijo prizadela nekatere storitvene panoge (npr. maloprodaja, izvoz), kjer manj vlagajo v veščine zaposlenih; te so namreč v večji meri učinke šoka prevalile na delavstvo in državo. Ugotavljava tudi, da sindikati razcepov na trgu delovne sile niso poglabljali, medtem ko so
segmentacijo krepile državne politike pred epidemijo in ukrepi med njo.

KLJUČNE BESEDE:  destandardizacija, segmentacija, nestabilnost zaposlovanja, covid-19, epidemija, Slovenija

>> Prenesi
 
 
 
 

Čas ne tele za vse enako: ženske, ki živijo same, njihovo doživljanje epidemije covid-19 in spoprijemanje z njo

Nina Perger, Blanka Tivadar, Tanja Kamin

IZVLEČEK: V prispevku obravnavamo zaustavitev javnega življenja v Sloveniji, ki je zaradi zajezitve epidemije covida-19 trajala od marca do maja 2020. Osredotočamo se na specifično družbeno skupino, tj. na ženske, ki so v tem obdobju živele same. V prispevku odgovarjamo na dve raziskovalni vprašanji: kako so pandemijo in z njo povezane zaščitne ukrepe doživljale različne starostne skupine žensk, ki so v času zaustavitev javnega življenja živele same, ter o kakšnih virih in strategijah spoprijema z izredno situacijo vsakdanjega življenja so poročale? Rezultati kažejo, da velja ob načrtovanju in izvajanju ukrepov posebno pozornost nameniti mladim in mlajšim odraslim, ki so zaradi posebnosti faze življenjskega obdobja izpostavljeni še posebni socialnopsihološki ranljivosti.

KLJUČNE BESEDE: covid-19; ženske, ki živijo same; zaustavitev javnega življenja; doživljanje; viri in strategije spoprijema

>> Prenesi
 
 
 
 
 
 

Čas pandemije in izzivi socialnega dela v Sloveniji in po svetu

Ana M. Sobočan

IZVLEČEK: Pandemija covida-19 je prinesla radikalne spremembe v življenju ljudi po vsem svetu. Da bi bolje razumeli obseg in značilnosti vpliva časa pandemije na etično raven prakse socialnega dela, je mednarodna skupina raziskovalk in raziskovalcev v sodelovanju z Mednarodno zvezo socialnih delavk in delavcev (IFSW) maja 2020 izvedla spletno anketo, na katero so se odzvale socialne delavke in delavci iz 55 držav po svetu; anketa je zajela 607 odgovorov v sedmih jezikih. V pričujočem članku so predstavljeni rezultati slovenskega dela raziskave, in sicer v kontekstu širših, globalnih ugotovitev raziskave. Analiza odgovorov na
anketo je podala šest osrednjih tem, ki so se pojavile po vsem svetu, in tudi v Sloveniji (n =14), v različnih kontekstih socialnodelovne prakse, socialnih politik
ter družbenoekonomskih in epidemioloških pogojev.

KLJUČNE BESEDE: socialno delo, etični izzivi, etika, covid-19, spletna anketa

>> Prenesi
 
 
 
 
 
 

Proces razvoja nove varne "normalnosti" v (zobo)zdravstvu z vidika integriranega (individualnega in sistemskega) odziva na epidemijo covid-19: študija primera

Vesna Zupančič

IZVLEČEK: Pandemija COVID-19 je hitro prizadela vsako področje našega vsakdanjega življenja in pomeni globalni izziv tudi za naše zdravstvene sisteme. Ključna vprašanja so povezana s pripravljenostjo zdravstvenega sistema na »šok«, hitrostjo prepoznavanja in odziva na začetek »šoka«, z upravljanjem učinka »šoka« ter
obnovitvijo sistema in učenjem. Gre za t. i. resilence oziroma odpornost sistema. Namen raziskave je bil dokazati pomen individualne in kolektivne odgovornosti
pri odzivu na epidemiološki »šok« na izbranem področju medicine – v zobozdravstvu. Izvedena je bila kvalitativna študija primera odpornosti slovenskega sistema
zdravstvenega varstva na epidemijo COVID-19 na primeru zobozdravstvenega varstva v Sloveniji.

KLJUČNE BESEDE: odpornost sistema zdravstvenega varstva, COVID-19, zobozdravstvo, kakovost in varnost, mreženje, individualna in kolektivna odgovornost

>> Prenesite
 
 
 
 
 
 

Sociologija nesreč in covid-19

Maruša Špitalar, Marjan Hočevar

IZVLEČEK: Naravne nesreče z izvorom v meteoroloških in geofizikalnih spremembah so med najbolj proučevanimi v študijah znotraj sociologije nesreč. To perspektivo je mogoče uporabiti za analizo družbene dinamike ob epidemiji COVID-19. V članku so skozi prizmo sociologije nesreč kot konstrukcije družbenega fenomena avtorja Enrica Quarantellija obravnavani morebitni odkloni v družbi, nastali za radi motnje (v tem primeru epidemije). Razčlenjeni so kazalniki, ki se uporabljajo pri proučevanju naravnih nesreč: ranljivost, izpostavljenost in odziv, ki naslavljajo družbeno dinamiko v teku epidemije.

KLJUČNE BESEDE: sociologija nesreč, družbena konstrukcija nesreče, COVID-19, ranljivost, izpostavljenost

>> Prenesite
 
 
 
 
 
 

"Vsakomur glede na svoj prispevek“? Ponoven premislek o tezi ločevanja produktivnosti od plač

Minea Rutar

ABSTRACT: Čeprav vse od leta 1970 ekonomisti opozarjajo na zaskrbljujoč ekonomski trend odcepljanja produktivnosti od rasti delavskih plač, med njimi še ni konsenza o vzrokih tega pojava. Namen članka je tako predstaviti dva trenutno prevladujoča pogleda na pojav: teorija o naraščanju neenakosti med dohodki kapitala in dela ter teorija o naraščanju neenakosti med različnimi skupinami delavcev. Glavna ugotovitev je, da teoriji ne predstavljata alternativnih razlag neenakomernega naraščanja plač in produktivnosti, temveč pojasnjujeta dva različna procesa. Politično bojevanje za prevlado ene ali druge teorije je tako neproduktivno in ga je na podlagi te ugotovitve o komplementarnosti pristopov smiselno preseči.

KLJUČNE BESEDE: gospodarska rast, mediana plač, povprečna plača, pristranski tehnološki napredek, odcepljanje produktivnosti

>> Prenesite
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K razumevanju notranjega dialoga in metarefleksivnosti pri mladih v Sloveniji

Tea Golob, Matej Makarovič

IZVLEČEK:  Namen članka je prispevati k razumevanju refleksivnosti pri mladih v Sloveniji. Besedilo se osredotoča na metarefleksivnost kot aktivno kritično presojanje lastnih  notranjih dialogov in družbenega okolja. Pri tem se naslanja na teoretično okostje  kritičnega realizma, kot ga predstavlja predvsem Margaret Archer. Predstavljena raziskava vključuje kombinacijo spletne ankete in poglobljenih intervjujev z mladimi, ki so bili prek anketnega vprašalnika prepoznani kot metarefleksivni. Rezultati   kažejo, da se visoke stopnje metarefleksivnosti praviloma kombinirajo bodisi z  avtonomno refleksivnostjo, prek katere se posameznik prilagaja na zahteve po  individualistični kompetitivnosti, bodisi z zlomljeno refleksivnostjo, ki kaže na težave pri tovrstnem prilagajanju. V tej drugi skupini se značilno pogosteje znajdejo ženske. Skozi semantično analizo biografskih pogovorov članek orisuje, kako se  mladi soočajo s strukturnimi izzivi ter oblikujejo svoje življenjske poti in identitete.

KLJUČNE BESEDE: refleksivnost, metarefleksivnost, mladi, morfogeneza, Margaret Archer

>> Prenesite
 
 
 
 
 
 

The specificis and complexit of EU public diplomacy

Hasan Saliu

ABSTRACT: The European Union (EU) is responsible for important public diplomacy programmes, including Erasmus+. Most European countries engage in activities to enhance their international image parallel to the efforts of the EU itself. By comparing the public diplomacy activities of the USA, as the founder of public diplomacy, and those of the EU, this paper aims to identify the EU’s distinctive features in its image-enhancing endeavours. The paper concludes that the EU and the USA often show that they hold different values, ones that make them more attractive to foreign publics. The paper also notes the soft power held by EU member states continues to be much stronger than the effects of the EU’s public diplomacy activities in boosting their image.

KEY WORDS: Public diplomacy, soft power, international image, EU, USA

>> Download the whole paper

Lagati kot Trump: res govrojenje spontaene resnice?

Vlado Kotnik

IZVLEČEK: Čeprav je že dolgo znano, da politiki lažejo, se je z vstopom Donalda Trumpa v politično areno laganje ne le spremenilo v osrednjo politično strategijo, ki nima primere v moderni zgodovini političnega laganja in manipuliranja, ampak se je s pomočjo medijev in informacijsko-komunikacijskih tehnologij prelilo po javni sferi in doseglo vse sektorje družbe. Ta primer razkriva družbeno razsežnost novih pobud organiziranega laganja (tj. odprtega laganja) in nadgrajene raz –
ličice sistemske globoke manipulacije (tj. transparentne manipulacije). V članku premišljamo, kaj se je nedavno zgodilo z družbenim statusom resnice, kaj se je
zgodilo z lažjo in manipulacijo v postresničnem svetu, s pomočjo konceptualizacije odprtega laganja in transparentne manipulacije pa skušamo odgovoriti,
kaj pomeni »lagati kot Trump«.

KLJUČNE BESEDE: Donald Trump, govorjenje resnice, laganje, odprta laž, transparentna manipulacija

>> Prenesite
 
 
 
 
 
 

Recenzije knjig

  • Darja Tadič: Erving Goffman: Azili: eseji o socialni situaciji duševnih bolnikov in drugih zaprtih varovancev. Ljubljana: Založba /*cf., 2019. 410 strani (ISBN 978-961-257-102-3), 28 EUR
  • Marjan Hočevar: Matjaž Uršič in Heide Imai: Creativity in Tokyo, Revitalizing a mature City. London: Palgrave Macmilan, 2020. 248 strani (ISBN 978-15-6687-5), 106,99 EUR
  • Marko Hočevar: Tomaž Mastnak: Črna internacionala:  Vojna, veliki biznis in vpeljava neoliberalizma, I. zvezek. Ljubljana: Založba */cf, 2019.
    261 strani (ISBN: 978-961-257-117-7), 24 EUR; Tomaž Mastnak: Črna internacionala: Vojna, veliki biznis in vpeljava neoliberalizma, II. zvezek. Ljubljana: Založba */cf, 2019. 249 strani (ISBN: 978-961-257-118-4), 22 EUR.
  • Primož Medved: Raymond Williams: Dežela in mesto. Ljubljana: Studia humanitatis, 2019. 556 strani (ISBN: 978-961-6798-91-4), 35 EUR
  • Jasmina Šepetavc: Clara Bradbury-Rance: Lesbian Cinema after Queer Theory. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2019. 194 strani (ISBN 978-1-4744-3536-9), 87,16 EUR
  • Nejc Slukan: Patrick Schreiner:  Podreditev kot svoboda. Življenje v neoliberalizmu. Ljubljana: Krtina, 2019. 130 strani (ISBN:978-961-260-121-8), 17 EUR.
>> Prenesite vse recenzije