Družboslovne razprave 76 (XXX)

Selektivna blaginja: paradigmatični obrati v praksi socialnega dela

Gisela Hauss

IZVLEČEK: Paradigma socialnega investiranja pridobiva pomen v socialnih politikah postindustrijskih dežel. Investirajo v človeški kapital in imajo namen oblikovati produktivnega državljana, sposobnega zadovoljiti zahteve prožnega trga dela. V članku predstavimo rezultate raziskave, ki se je usmerila na učinke teh sprememb v sodobnih vsakodnevnih praksah. Z etnografske perspektive smo analizirali sedanje transformacije vsakodnevnih praks v kontekstu aktivacijskih politik in investicijske paradigme.

KLJUČNE BESEDE: socialno investiranje, blaginja, delovna integracija, transformacija,
nezaposlenost

>> Prenesite celotno besedilo
 
 
 

Familializacija v ureditvi socialne države: rejništvo in življenjski poteki otrok v rejništvu

Monika Goetze

IZVLEČEK: Sedanji prevladujoči diskurzi o pomembnosti družine kot predpogoja za doseganje izobrazbe ter za zaposljivost in družbeno mobilnost razkrivajo medsebojno prepletenost države in družine, ko gre za družbeno integracijo. Za študij drsenja diskurzov proti familializaciji režimov življenjskih potekov so rejniške družine posebnega pomena. Raziskava pokaže na pomen notranjih pogajanj o odgovornostih, kompetencah, ekspertizi, profesionalizaciji teh družin kot tudi na nujo preprečiti kolonizacijo intimnega družinskega konteksta. Avtorica analizira medsebojno prepletenost oseb, ki so vključene v življenje rejniških družin, kot so skrbniki, terapevti, biološki starši, rejniki, otroci v rejništvu in lokalne oblasti. V članku se osredotoča na začetek in konec ukrepov za zaščito otrok ter na načine vplivanja na njihov življenjski potek.

KLJUČNE BESEDE: familializacija, režimi življenjskih potekov, rejniške družine, zaščita

>> Prenesite celotno besedilo
 
 
 

Družbena neenakost in revščina v Sloveniji – politike in posledice

Vesna Leskošek, Srečo Dragoš

IZVLEČEK:  V članku je predstavljena analiza glavnih političnih prepričanj o revščini in družbenih neenakostih, ki imajo vpliv na oblikovanje socialne politike. Še posebej se usmerjamo na politike minimaliziranja, ekonomiziranja in stigmatiziranja, ki imajo namen povečati sprejemljivost družbenih neenakosti in zmanjšati pomen revščine, kar povratno pomaga državi investirati potrebne resurse za izkoreninjenje revščine. S predstavitvijo statističnih podatkov o revščini avtorja podkrepita argument, da se je treba z revščino soočiti nemudoma, saj jo je ob nizki stopnji še vedno mogoče odpraviti. Če jo puščamo rasti, je spopadanje z njo vedno težje.

KLJUČNE BESEDE: kapitalizem, neenakosti, socialna politika, tranzicija, revščina

>> Prenesite celotno besedilo
 
 
 

Program zmanjšanja revščine v gruziji: dejstva in ukrepi

Nino Shatberashvili

IZVLEČEK: V članku analiziramo zmožnost programa denarnih socialnih pomoči v Gruziji, da bi dosegel ta cilje in revnim ljudem omogočil zadovoljitev svojih potreb. Metode zbiranja podatkov so predvsem pregled literature, analize podatkov različnih poročil o revščini v Gruziji in uporaba statističnih podatkov, ki so na voljo v tej državi. Rezultati kažejo, da je učinek socialnih denarnih pomoči različen glede na različne skupine ljudi; še posebno visoka je revščina otrok. Stopnja tveganja revščine se razlikuje glede na regije in je najvišja v goratih predelih, kjer je junija 2013 tretjina vseh gospodinjstev prejemala denarno pomoč. Zaključimo lahko, da je program uspešno odgovoril na večino potreb, vendar bi za večjo učinkovitost in uspešnost programa morali premisliti o pokritosti, velikosti in oblikah denarnih pomoči.

KLJUČNE BESEDE: revščina, zmanjševanje revščine, ciljane denarne pomoči, socialno vključevanje

>> Prenesite celotno besedilo
 
 
 

Storitve in programi za najstniške nosečnosti in najstniške matere: ruralna območja južnoafriške province Limpopo in Slovenija

Glory Mmasetjana Lekganyane

IZVLEČEK:  V članku primerjamo službe in programe, ki se ukvarjajo s preprečevanjem najstniških nosečnosti ter najstniškim materinstvom v Južni Afriki in Sloveniji. Raziskali smo stanje v obeh državah ter poskusili identificirati poglavitne težave in rešitve. Najstniško nosečnost in najstniško materinstvo običajno obravnavamo kot neločljivi kategoriji ter kot diskurz, ki obstaja zaradi različnih socialnih in socioloških spremenljivk. Pojem najstniške nosečnosti in materinstva ocenjujemo glede na sorodne teorije in glede na znanstvene (sekundarne) dokaze. V članku trdimo, da intervencijske službe in programi, ki upoštevajo življenjske perspektive najstnic in najstniških mater, prinašajo pozitivne rezultate.

KLJUČNE BESEDE: najstniška nosečnost, najstniške matere, posredovanje služb, preventiva, programi

>> Prenesite celotno besedilo
 
 
 

Po poteh oblasti in boja: kritika države prek latinskomaeriške izkušnje upiranja

Klemen Ploštajner

IZVLEČEK: Namen prispevka je pokazati na težave, s katerimi se sooča boj za spremembo sveta preko boja za oblast. Izhajajoč iz teze, da so sredstva enaka cilju in da so v sam mehanizem zavzetja države vpisne specifične forme zatiranja, je potrebno kritiko obstoječih razmerij moči razširiti tudi na kritiko države. Prispevek želi pokazati, da vsi mehanizmi, ki moč in politično organiziranje trgajo iz skupnosti, v sebi nosijo kali lastne korupcije, odtujenosti in avtoritarnosti. Pri tej analizi se opiram predvsem na primere iz Latinske Amerike, kjer je napetost med gibanji in državno politiko najbolj zaostrena.

KLJUČNE BESEDE: družbena gibanja, kritika države, Latinska Amerika, politične strategije, razpršena moč

>> Prenesite